Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: Psikoloji

Ahmet AKIN - Safiya YILMAZ DİNÇ - Hifa Şeyma DEMİRBACAK
KONUŞMACIDA KİŞİSEL GÜVEN ÖLÇEĞİ KISA TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
 
Bu araştırmada Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 232 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 12 maddeden ve tek boyuttan oluşan modelin yeterli uyum verdiği bulunmuştur (x²= 143.50, sd= 52, x²/sd= 2,75, RMSEA= .087, NFI=.93, NNFI= .94, IFI= .95, RFI= .90, CFI= .95, GFI= .91, SRMR= .042). Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe formunun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği kısa formunun madde toplam korelasyonu .55 ile .80 arasında değişmektedir. Araştırmanın sonuçları Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe formunun geçerli, güvenilir ve akademik araştırmalarda kullanılabilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Konuşmacıda Kişisel Güven, topluluk önünde konuşma korkusu, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi


THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE SHORT-FORM OF THE PERSONAL REPORT OF CONFIDENCE AS A SPEAKER
 
The purpose of this study is to examine the validity and reliability of Turkish version of the Short-form of the Personal Report of Confidence as a Speaker. The sample of study consists of 232 university students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the 12 items loaded on single factor (x²= 143.50, df= 52, x²/df= 2,75, RMSEA= .087, NFI=.93, NNFI= .94, IFI= .95, RFI= .90, CFI= .95, GFI= .91, SRMR= .042). The internal consistency coefficient of the scale was .94. The corrected item-total correlations of PRCS-SF ranged from .55 to .80. These results show that PRCS-SF is valid, reliable and suitable for academic studies.

Keywords: Confidence as a speaker, Public speaking fear, Validity, Reliability, Confirmatory factor analysis


Detay

İÇERİK