Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: Psikoloji

Aydın ÇİVİLİDAĞ
İŞ YAŞAMINDA SANAL KAYTARMANIN İŞ STRESİ, İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Bu araştırmanın amacı, farklı hizmet iş kollarındaki (Banka, otomotiv ve turizm) beyaz yakalı çalışanlarda sanal kaytarma, iş stresi ve iş doyumu düzeylerini bazı demografik değişkenlerle (Cinsiyet, yaş, iş kolu) ilişkili olarak incelemektir. Katılımcılar, araştırmada kullanılan iş doyumu ölçeği (İDÖ), iş stresi ölçeği (İSÖ) ve sanal kaytarma ölçeklerine (SKÖ) yanıt vermişlerdir. Araştırmaya 127 kadın, %57 ve 96 erkek, %43oranında olmak üzere Antalya il merkezinden 223 çalışan gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; Çalışanların %88.4’ü günde 0-3 saat arası işyerinde kişisel amaçlı internet kullanarak, sanal kaytarma davranışlarında bulunduklarını bildirmişlerdir. Sanal kaytarma ile iş stresi ve iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Cinsiyet hariç, iş doyumu, iş stresi, yaş ve iş kolu değişkenlerinin birlikte önemli sanal kaytarma davranışlarını anlamlı düzeyde yordayan değişkenler olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, literatürde yer alan araştırma sonuçlarına göre tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanal Kaytarma, İş Stresi, İş Doyumu, Çalışma Psikolojisi, Farklı İş Kolları.


A RESEARCH OF CYBERLOAFING RELATION ON JOB STRESS AND JOB SATISFACTION AT WORK LIFE
 
The aim of this research is to investigate cyberloafing, job stress, job satisfaction with some demographic values (gender, age, sector) on white collars in different service sectors (Bank, automotive, tourism). The job satisfaction scale (JSC), job stress scale (JSS) and cyberloafing scale (CS) were answered by participants in Antalya city centre in Turkey. Of the participants who are 127 female 57% and 96 male 43%, all of them are 223 persons. Descriptive method was used in this study. The data were analyzed by SPSS 22.0 statistical package program. According to the results; The participants of whom reported 88.4% cyberloafing behaviors 0-3 hours during per day in their working hours at workplace. There were not found significantly relationship between cyberloafing, job stress and job satisfaction. Job satisfaction, job stress, age and sector, except for gender were jointly of them predicted to major cyberloafing behaviors. The results obtained from this research were discussed in light of literature.

Keywords: Cyberloafing, Job Stress Job Satisfaction, Industrial Psychology, The Different Business Lines.


Detay

İÇERİK