Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: Eğitim

Arzu ÖZYÜREK
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGULARI TANIMA İLE DUYGULARI YÖNETME VE ARKADAŞLIK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışmada, çocukların duyguları tanıma durumları ile iki önemli sosyal beceri olan duyguları yönetme becerileri ve arkadaşlık becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Çalışma grubu, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-6 yaş grubunda 121 çocuktan oluşmuştur. Verilerin toplanmasında Kusche Duygu Envanteri ve Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Envanteri (OSBED) Öğretmen Formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Değişkenler arası farkların belirlenmesinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmış, ölçek puanları arası ilişkinin belirlenmesinde Pearson Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Sonuç olarak; okul öncesi çocukların arkadaşlık becerilerinin cinsiyet değişkeninden etkilendiği, arkadaşlık becerilerinin kız çocuklarda erkek çocuklardan daha iyi olduğu belirlenmiştir. Çocukların yaşı arttıkça arkadaşlık becerileri ve duyguları yönetme becerilerinin olumlu yönde arttığı belirlenmiştir. Duyguları tanıma durumları ile arkadaşlık becerileri arasında, ayrıca arkadaşlık becerileri ile duyguları yönetme becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Çocukların duygusal kavramları tanıma düzeyleri ve duygularını yönetebilme becerileri arttıkça arkadaşlık becerilerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Çocuklar, Duyguları Tanıma, Duyguları Yönetme Becerileri, Arkadaşlık Becerileri, Sosyal Beceriler.


CORRELATION BETWEEN EMOTIONS RECOGNITION AND EMOTIONS MANAGEMENT AND FRIENDSHIP SKILLS OF PRE-SCHOOL CHILDREN
 
The objective of the present study is to investigate the relationship between emotions recognition of children and two important social skills, emotions management and friendship skills. Study group included 121 4-6 age group children that attend a pre-school education institution. Data were collected with Kusche Emotion Inventory and Pre-School Social Skill Assessment Inventory (PSSAI) Teacher Form. Data analysis was conducted with SPSS software. Mann Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were used in determination of the differences between variables, while Pearson correlation coefficient was used to determine the correlation between scores obtained in the scales. As a result, it was determined that friendship skills of pre-school children were affected by gender variable and female children had better friendship skills when compared to male children. It was also identified that children’s friendship and emotions management skills improved as the children grew older. A positive and significant correlation was determined between emotions recognition and friendship skills and also between friendship and emotions management skills (p < 0.05). It was concluded that children’s friendship skills improved as their level of recognition of emotional concepts and skills of managing their emotions increased.

Keywords: Pre-school Children, Emotions Recognition, Emotions Management Skills, Friendship Skills, Social Skills.


Detay

İÇERİK