Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: İktisat

Muharrem AFŞAR - Emrah DOĞAN
UZUN DÖNEM FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK BİR PANEL VERİ ANALİZİ
 
Uzun dönem faiz oranlarındaki bir değişimin tasarruflar, borçlanma maliyeti, mali açıkların sürdürülebilirliği ve yatırım kararlarının alınmasında önemli bir işlevleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, OECD ülkeleri için uzun dönem faiz oranlarının belirleyicileri araştırılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, 33 OECD ülkesinde 2006-2014 dönemi için Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean Group) yöntemi kullanılarak tahmin edilmektedir. Çalışmada, GSYH, kamu borçları, enflasyon oranı ve kısa dönem faiz oranlarındaki değişikliklerin uzun dönem faiz oranları üzerindeki etkisi incelenmektedir. Elde edilen tahmin sonuçlarına göre, OECD ülkelerinde enflasyon oranı ve kısa dönem faiz oranlarının uzun dönem faiz oranları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. GSYH ve kamu borçlarında yaşanacak değişiklerin ise, uzun dönem faiz oranları üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca, kısa dönem faiz oranlarındaki değişikliklerin GSYH, kamu borçları ve enflasyon oranı değişikliklerine göre uzun dönem faiz oranları üzerinde daha güçlü etkisinin olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uzun Dönem Faiz Oranları, Panel Veri Analizi, Genişletilmiş Ortalama Grup


Determinants of Long-Term Interest Rates: A Panel Data Analysis of OECD Countries
 
A change in the long-term interest rate is a key function of accumulated savings, the cost of borrowing, the sustainability of fiscal deficits and making decisions related to investments. In this study, it is aim to investigate determinants of long term interest rates in OECD countries. In this context, the study was conducted on 33 OECD countries for the period 2006-2014 by using Augmented Mean Group (AMG) methodology. This study examines the effects of changes in gross domestic product (gdp), government debt, inflation and short term interest rates on long term interest rates. In respect of empirical findings indicate that inflation and short term interest rates have turned out to significant and positive impact on the long term interest rate of OECD countries. However, the impact of gross domestic product (gdp) and government debt on long term interest rates are estimated to be negative and statistically significant. In addition, the effect of short term interest rate is higher than the effect of gross domestic product (gdp), government debt and inflation.

Keywords: Long Term Interest Rates, Panel Data Analysis, Augmented Mean Group


Detay

İÇERİK