Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: Müzik

Recep USLU
SEREZ 3872 NOLU EDVAR YAZMASININ SİSTEMATİK MÜZİKOLOJİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
 
“Serez 3872 Adıyla anılan edvarın Sistematik Müzikoloji Yöntemiyle incelenmesi” başlıklı bu makalede, Süleymaniye Kütüphanesi, Serez bölümü, no. 3872/2 noda bulunan müzikle ilgili edvarın sistematik müzikoloji yöntemiyle analizi ve Osmanlıcadan Modern Türkçeye çevirisi yapılacaktır. Bugün Serez Yunanistan sınırları içindedir. Osmanlı-Serez’inden toplanan yazmalar, 1925’te İstanbul Süleymaniye Kütüphanesine teslim edilmiş ve orada “Serez” adlı bölümde hizmete sunulmuştur. Bugüne kadar Serez 3872 nolu edvar yazmasının incelenmemiş olduğu tespit edilmiştir. Bu makalenin amacı bugüne kadar hiç kimsenin ilgilenmediği müzik teorisi hakkındaki yazmayı incelemek ve araştırmaktır. Yazma, bir ada sahip olmadığı için “Serez 3872” olarak anılmıştır. Ve eser, Türk müziğinin teorisi ile ilgilidir. Bu yazmada bulunan bütün bilgi makalenin bulgular kısmında yazılmıştır. Ayrıca aynı kısımda yazmanın dış tanıtımı, iç tanıtımı ve yazmanın bölümleri, yani makamlar, avazeler ve terkipler alfabetik sıra metoduyla verilmiştir. Makalenin analiz kısmında, ne zaman yazıldığı, kimin yazdığı, eserin hangi müzik dönemini temsil ettiği ve kaç tane makam içerdiği tartışılmıştır. Maalesef, yazarın kim olduğu tespit edilememiştir. Sonuçta eserin yaklaşık 1730’da yazıldığı, Yeni Sistemciler Anadolu Edvarları ekolünü temsil ettiği, 74 makam içerdiği ortaya konmuştur. Eser bugüne kadar sistematik müzikoloji metoduyla incelenmediği için, içerdiği makamlardan 7 tanesi, XXI. Yüzyıl başlarında yazılmış olan Popescu-judetz’in makam kataloğunda yer almadığı da gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Makamları Tarihi, Serez 3872, Edvar, Türk Müziği Tarihi, Türk Müziği Teori Tarihi, Onsekizinci Yüzyıl Müzik Tarihi


Investigation with Systematic Musicology Methods of The Edvar Named Serez 3872
 
In this article titled “Investigation with Systematic Musicology Methods of The Edvar Named Serez 3872”, it is analyzed of “Risale-i edvar” on music in Süleymaniye Library, Serez no. 3872/2 with systematic musicology method and translated to modern Turkish from Ottoman letter. Today Serez is a city in Greece. Collected much many manuscripts in this Ottoman city were given to Istanbul Suleymaniye Library in 1925 and it is chapter named “Serez” in it. Since today it has not investigated this “edvar” manuscript in Serez no. 3872/2. This article was aimed to study and investigate this manuscript on music theory because nobody was interested in it before. It was named “Serez 3872” in title of article because this manuscript has not a name. And it is on the theory of Turkish music. It was written all knowledge in this manuscript in results chapter of this article. Also It was given “external critic” and “internal critic”, and “chapters of manuscript” that’s mean makams and avazes and terkips with alphabetic order method in results chapter. In the analysis chapter of this article it was discussed when it was written and it was written by who and which school of music periods it was represented us and how many makams it was mentioned. Unfortunately it was not find who was written. In conclusion it was presented that it was written in 1730 and represented the school of “New Systematist Anatolian Edvars” and it was mentioned 74 makams in it. Some of them, almost seven makams, it was not written in The Catalogue of Makams by Popescu-judetz in the early of XXIth century, as it was not investigated with systematic method this manuscript since today.

Keywords: History of Music Makams, Serez 3872, Edvar, History of Turkish Music, History of Turkish Music Theory, Music History of Eighteen Century


Detay

İÇERİK