Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: İşletme

Kərim SOLTANƏLILI - Nurhodja AKBULAEV - Turan AHMEDOV
SWAP ƏMƏLİYYATLARI İLƏ BORC XƏRCİ AZALDILA BİLƏRMİ?
 
Həm qaynaq xərclərini azaldıcı, həm də risk idarəetmə vasitəsi olaraq SWAP müqavilələrinin istifadəsi firmalar və digər maliyyə institutları üçün əhəmiyyətli bir üstünlükdür. Xüsusilə Faiz Swap’ının tətbiq edilməsi, kredit dəyərliliyi aşağı firmalar və digər maliyyə institutları tərəfindən seçilən bir maliyyə vasitə olmaqdadır. Ölkələrin inkişafı maliyyə bazarlarının inkişafına və maliyyə bazarlarının inkişafı da maliyyə alətlərinin inkişafına bağlıdır. Bu mənada Faiz Swap’ı, dünyadakı tətbiq və işləyişi ilə bu inkişafların qabaqcıllarından biri olmaqdadır. Bu mənada Azərbaycanda da bu vasitənin tətbiqinin yayılması həm maliyyə bazarların inkişafına, həm də müəssisələrin borc xərclərinin aşağı salınmasına köməkçi olacaq. Bu məqalədə SWAP müqavilələri araşdırılmış və maliyyə bazarlarındaki tətbiqinə diqqət yetirilmişdir.

Anahtar Kelimeler: Borc İdarəetməsi, SWAP, Faiz SWAP'ı, Pul SWAP'ı


Can the Cost of Debt be reduced with the SWAP Operations?
 
Developing of SWAP contracts is important which on the one hand decreasing cost of source on the other hand as a tool risk management that it is called hedging. Especially, interest Rate SWAPS to be given preference a financial tool by firms that it has low loan rating. To devoloping stock exchange and other financial markets must be vary financial instruments that deal with to improvement financial markets. Finally, interest Rate SWAPS is the one of first for developing forward market. In this sense, expanding the use of this tool in Azerbaijan in the development of both financial markets, but also will help to reduce operating costs of the debt. In this research, SWAP contracts were studied as a financial tool in Forward Markets.

Keywords: Debt Management, SWAP, Interest Rate SWAP, Currency SWAP


Detay

İÇERİK