Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Südabe SALİHOVA - Vefa MEMMEDOVA
ÖĞRENCILERIN İSTATISTIK DERSINE YÖNELIK TUTUMLARI: GEÇERLILIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
 
Öğrencilerin istatistik dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla yapılan bu çalışmada, çalışma evreni olarak Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören, istatistik dersi alan veya daha önce bu dersi almış öğrenciler seçilmiştir. Örneklemi oluşturan 110 öğrenciye 3 kademeli anket uygulaması yapılarak, öğrencilerin istatistik dersine, istatistiğe ve bu dersi almış oldukları öğretim görevlisine olan tutumları öğrenilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın yapılma amacı, öğrencilerin istatistik dersine yönelik tutumlarını belirlemek, okudukları okulun, cinsiyetin ve sınıf düzeyinin tutumlarına etkisini incelemek ve ulaşılan bulgular sonucunda istatistiğe yönelik tutum ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik özelliğine sahip olup olmadığını belirlemektir. Bu araştırmada, veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen İstatistik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Faktör analizi sonucunda 43 tutum maddesi 4 faktör (Anlatılan Dersin Yeterliliği faktör öz değeri 15,100 ve açıkladığı varyansı %35,117; İstatistik Kaygısı-Korkusu faktör öz değeri 4,685 ve açıkladığı varyansı %10,894; İstatistikten Keyif Alma faktör öz değeri 2,899 ve açıkladığı varyansı %6,743; Öğretmenle İlgili Görüşler faktör öz değeri 2,435 ve açıkladığı varyansı %5,664) altında incelenmiştir. Dört faktör toplam açıklanan varyansın %58,417’lik kısmını kapsamaktadır ve 43 maddelik ölçek için iç tutarlılık Cronbach α=0,953 olarak hesaplanmıştır. Varılan sonuca göre, elde edilen bulguların istatistik dersine yönelik tutumların geçerlilik ve güvenirlik özelliğine sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İstatistik, Tutum, Ölçek, Geçerlilik, Güvenirlik


Students Attitudes Toward Statistics Lesson: Validity and Reliability Study
 
The students, who attended statistic lessons during the academic year of 2015-2016 at the Azerbaijan State Economy University or took these lessons before, had been selected to conduct this survey, which is focused on measuring the students’ attitudes toward statistics. Thus, it was aimed at finding the students’ attitudes toward statistics and lecturer of that lesson by applying three-stage survey application on 110 students who compose the subject of this survey. One of the main goals of this survey is to detect the students’ attitudes toward statistics, as well as to examine how the school they study at, gender and class level effects on their attitudes, and to determine whether or not the attitude scale toward statistics has the validity and reliability features in consequence of gained indications. The data of this survey had been collected with the Scale of Attitude Toward Statistic Lesson modified by survey makers. As a result of the factor analysis, 43 attitude items were investigated under 4 factors (Factor’s eigenvalue of Qualification of Represented Lesson - 15,100 and its declared variance - %35,11; Factor’s eigenvalue of Anxiety-Fear from Statistic - 4,685 and its declared variance - %10,894; Factor’s eigenvalue of Enjoyment of Statistic - 2,899 and its declared variance - %6,743; Factor’s eigenvalue of Opinions about Teachers - 2,435 and its declared variance - %5,664). The four factors include 58,417% of the total variance explained and for the 43-item scale, internal consistency was calculated as Cronbach α =0,953. According to the results, it can be said that the findings obtained have the validity and reliability features of the attitudes towards statistics lesson.

Keywords: Statistics, Attitude, Scale, Validity, Reliability


Detay

İÇERİK