Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: İşletme

Türker TUĞSAL
ÇALIŞANLARIN İŞ-YAŞAM UYUMLARI VE TÜKENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL DESTEĞİN ARACILIK ETKİSİ
 
Araştırmanın temel amacı, iş-yaşam uyumu ile tükenmişlik arasındaki ilişki üzerinde sosyal desteğin aracılık etkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi; perakende, lojistik, hizmet, eğitim ve sanayi sektörlerini kapsamaktadır. Rastgele örnekleme yöntemi ile 261 çalışan arasında web tabanlı bir anket yapılmıştır. Teorik çerçeve doğrultusunda araştırma için uygun yöntem aracılık analizidir. Aracılık etkisi SPSS 20.0 istatistik yazılım programı ve PROCESS eklentisi ile hesaplanmıştır. Araştırma, iş-yaşam uyumu ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi araştırarak alanyazına katkı sağlamayı amaçlamaktadır; bununla birlikte, sosyal desteğin aracılık etkisi analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, bir çalışanın iş-yaşam uyumu olduğunda, duygusal tükenme seviyesinin düşük olabileceğini göstermektedir. Tam aksine, kişisel başarı ve insanlarla ilgilenme düzeyi yüksek olabilmektedir. Bununla birlikte, iş-yaşam uyumu ve kişisel başarı arasındaki ilişkide bilgisel ve maddi desteğin aracılık etkisi olduğu görülmektedir. Ayrıca, çalışanların tükenmişlik hissini önlemek için örgütlerin, iş-yaşam uyumunu sürdürülebilir hale getirecek politikalar geliştirmelerinin ve politikaların örgüt içindeki yöneticiler ve çalışanlar tarafından desteklenerek uygulanmasının önemli olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Destek, Tükenmişlik, İş-Yaşam Uyumu, Aracılık Etkisi, Duygusal Destek, Bilgisel ve Maddi Destek


THE MEDIATING EFFECT OF SOCIAL SUPPORT BETWEEN EMPLOYEES’ WORK-LIFE ACCORDANCE AND BURNOUT
 
The main aim of the present research is observing the mediating effect of social support on the linkage between work-life accordance and burnout. Research sample comprises retailing, logistics, service, education and industry sectors. A web-based survey is conducted among 261 employees via random sampling method. In the direction to the existing theoretical framework, appropriate method for the research is mediation analysis. Mediating effect is calculated by PROCESS macro within SPSS 20.0 statistical software package program. The research seeks to offer a contribution to the extent literature by exploring the relationship between work-life accordance and burnout; moreover, it is attempted to analyze mediating effect of social support. Research findings demonstrate that if an employee has work-life accordance, his/her level of emotional exhaustion should be low; by contrast, personal accomplishment and involvement with people levels might be high. On the other hand, there is mediating effect of informational and instrumental support on the relationship between work-life accordance and personal accomplishment. Furthermore, in order to prevent employees’ feeling of burnout, it is important for organizations to have policies which aim stabilizing the work-life accordance and to implement them by being supported by managers and employees in the organization.

Keywords: Social Support, Burnout, Work-Life Accordance, Mediating Effect, Emotional Support, Informational and Instrumental Support


Detay

İÇERİK