Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Müzik

Tuğba ÇAĞLAK EKER, Nezihe ŞENTÜRK
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE VERİLEN PİYANO EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
 
Bireylerin eşit donanımsal özelliklerle dünyaya gelmediği, insanlığın başlangıcından beri bilinmektedir. Vücut işleyişindeki görevli organ ve yapıların yanında, insan zekasındaki farklılıklar da büyük önem arz etmektedir. Günümüzde psikiyatristlerce uygulanan zeka ölçekleri sayesinde, çocukların zeka düzeyleri saptanabilmekte ve uygun eğitim programlarına yönlendirilmektedirler. Araştırmamızda ele alacağımız zeka gruplarından, üstün zekalı/üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren belli başlı okulların içinde, en yaygın olanı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleridir. Bu merkezlerde öğrencilerin yetenek alanları, resim, müzik ve genel zihinsel yetenek olarak belirlenmiştir ve müzik eğitimi kapsamındaki çalgı eğitiminde keman, gitar, flüt eğitimi verildiği görülürken, çoğunlukla piyano eğitimi verildiği bilinmektedir. Bu sebeple piyano eğitimi önem kazanmaktadır. Müzikal ve teknik beceriler ile teorik bilgilerin başarılı bir şekilde kazanılması beklenen piyano eğitimi sürecinin iyi planlanması gerekmektedir. Araştırmamızın amacı, Bilim ve Sanat Merkezleri’nde verilen piyano eğitiminin incelenmesidir. Buradan hareketle İç Anadolu Bölgesi’ndeki Bilim ve Sanat Merkezleri’nde görev yapmakta olan piyano eğitimcilerine ulaşılacak, yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak sonuçlar yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Piyano Eğitimi, Üstün Yetenekliler, Bilim ve Sanat Merkezleri.


AN INVESTIGATION OF PIANO TEACHING AT SCIENCE AND ART CENTERS
 
It is known since the beginning of mankind that individuals are not born with equal hardware features. Besides the official organs and structures in the body functioning, differences in human intelligence is also of great importance. Today, thanks to psychiatrists applied intelligence scales, children's intelligence levels can be determined and are routed to the appropriate training programs. The intelligence group we discuss our research, gifted / talented students in the main school providing education, the most common is Science and Art Centers. In these centers, ability range of students is designed as painting, music and general mental ability and the scope of music education in instrument training, it was observed that violin, guitar, flute training are given, it is known to be mostly piano. Because of that, piano education is gaining importance. Musical and technical skills with theoretical knowledge acquisition is expected succesful piano training process, should be well planned. The aim of our research is the study of the piano education in Science and Art Centers. Hence, piano educator to be achieved who serves in Science and Art Centers in the interior of Anatolia, by applying a semi-structured interview form the results will be reviewed.

Keywords: Music Education, Instrument Education, Piano Education, Gifted, Science and Art Centers.


Detay

İÇERİK