Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: Eğitim

Fatih AYDOĞDU - Abdulhak Halim ULAŞ
BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ KUKLA VE DRAMA ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİMLERİNE
 
Bu araştırmanın amacı, bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliklerinin çocukların sosyal-duygusal gelişimlerine etkisini araştırmaktır. Araştırma kontrol gruplu ön-test ve son-test modele dayalı deneysel bir çalışmadır. Araştırma 2015–2016 eğitim- öğretim yılında Erzincan ilinde Erzincan Anaokulu ve Halitpaşa Anaokuluna devam eden 5-6 yaş gurubundaki çocuklar üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın deney grubu 20 çocuk, kontrol grubu da 20 çocuktan oluşmuştur. Çalışma kapsamında deney grubundaki çocuklara, 8 hafta boyunca haftada iki gün ve günde birer saat olmak üzere bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliği uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubundaki çocukların sosyal duygusal gelişim düzeyleri ön-test, son-test ve izleme testi aşamalarında, Oktay ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen 24 soruluk Marmara Gelişim Envanterinin Sosyal-Duygusal Gelişim alt boyutu ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde ilişkisiz gruplar için t testi ve Tek Faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliklerinin çocukların sosyal-duygusal gelişim düzeyleri üzerinde etkili olduğu ve bu etkinin uzun süre korunduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kukla, Drama, Bütünleştirilmiş Etkinlik


The Effect of Integrated Puppet and Drama Activities upon Social-Emotional Development of Children Maintaining their Pre-School Study
 
The purpose of this study is to investigate the effect of integrated puppet and drama activities upon social-emotional development of children. The research is a pre-test and post-test model based experimental study with control group. The research was carried out with children at 5-6 age group studying at Erzincan Kindergarten and Halitpaşa Kindergarten in Erzincan province in 2015-2016 academic year. The experimental group of the research included 20 children, and the control group included 20 children, as well. Within the scope of the research, integrated puppet and drama activities were performed to the children in the experimental group for twice in a week and one hour in a day during the 8-week period. Social-emotional development levels of the children in the experimental and control groups were measured with Social-Emotional Development sub-dimension of Marmara Development Inventory developed by Oktay et al. (1997) during the pre-test, post-test and follow-up stages. For the analysis of the data, t-test for unrelated groups and One-Factor ANOVA were used. As result of the analyses, integrated puppet and drama activities were determined to be efficient upon the social-emotional development of the children, and this effect was protected for a long time

Keywords: Puppet, Drama, Integrated Activity


Detay

İÇERİK