Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İktisat

Mustafa GÜLLÜ, H. Naci BAYRAÇ
BİYOYAKIT ÜRETİMİ, KARBON EMİSYONU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AMERİKA, BREZİLYA VE ALMANYA ÖRNEKLERİ
 
Enerji kaynaklarının sınırlı olması ve fosil kaynaklı yakıtların CO2 gibi sera gazı emisyonlarının artmasına sebep olduğundan biyoyakıt gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelimin artmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada, Biyoyakıt üretiminde dünyada lider konumda olan üç ülke; Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Almanya’nın ülkelerinde biyoyakıt üretimi, karbon emisyonu ve ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisinin test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 1991-2013 dönemi için, biyoyakıt üretimi, kişi başına düşen karbondioksit emisyonu, ve kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla yıllık verilerine, önce Birim kök testi, daha sonra Johansen Eşbütünleşme testi ve son olarak da Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Amerika’da büyüme ile karbon emisyonu arasında çift yönlü ve uzun dönemli bir nedensellik ilişkisi, biyoyakıt üretiminden büyümeye doğru tek yönlü ve biyoyakıt üretiminden karbon emisyonuna doğru tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Brezilya’da büyümeden biyoyakıt üretiminde doğru bir nedensellik ilişkisi tespiti edilmiş olup, ters yöndeki ilişkiler de dahil olmak üzere büyüme, karbon emisyonu arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Almanya’da karbon emisyonundan büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi ve karbon emisyonu ile biyoyakıt üretimi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyoyakıt Üretimi, Karbon Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme testi, Nedensellik Analizi.


The Relationship Between Biofuels Production, CO2 Emission and Economic Growth: Evidences from The United States, Brazil and Germany
 
Due to limited energy resources and fossil fuels leading to increased greenhouse gas emissions such as CO2, it has led to an increase in the orientation towards alternative energy sources such as biofuels. In this study, three countries, which are the leading countries in the world in biofuel production, It is aimed to test the causality relationship between biofuels production, carbon emissions and economic growth in the countries of the United States, Brazil and Germany.For this purpose, Unit root test, Johansen Cointegration test and finally Granger Causality Test were applied to annual data of biofuel production, per capita carbon dioxide emissions, and per capita Gross Domestic Product for the period 1991-2013.According to the results of the study, a bilateral and long-run causality relationship between growth and carbon emissions in the US has been identified, and a one-way relationship from biofuel production to growth and a one-way relationship from biofuel production to carbon emissions has been identified.In Brazil, a one-way causality relationship toward growth in biofuel production has been identified, and no correlation has been found between growth and carbon emissions in the reverse direction.In Germany, a one-way causality relationship from carbon emissions to growth and a bi-directional causality relationship between carbon emissions and biofuel production have been identified.

Keywords: Biofuels Production, Carbon Emission, Cointegration test, Economic Growth, Causality Analysis.


Detay

İÇERİK