Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İşletme

Şakir MİRZA, İbrahim Ethem DAĞDEVİREN
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK UŞAK ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA
 
ÖZET İnsanlar gerek fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekse sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla topluluk halinde yaşarlar. Topluluk halinde yaşayan bireyler ise sürekli birbirleri ile iletişim halinde olmak zorundadırlar. Bireyler topluluk halinde yaşarken bir takım sosyal düzen kurallarına ihtiyaç duyarlar. Bu kuralların sağlıklı bir biçimde işlemesi toplumdaki iletişim derecesine bağlıdır. Toplumdaki iletişim derecesi ne kadar iyi ise toplumu oluşturan bireyler o derece mutlu ve sağlıklı bir yaşam ile ruhsal ve bedensel doygunluğa sahip olurlar. Teknolojik gelişmeler ve iletişim olanaklarındaki değişimler geçmişten günümüze iletişim şekillerinin de değişmesine neden olmuştur. İletişim şekillerinde meydana gelen değişmeler akademisyenlerin dikkatini çekmiş ve birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmada, Uşak Üniversitesi İİBF’de öğrenim görmekte olan öğrencilerin iletişim becerileri ile yaşı, anne ve babanın eğitim durumu, ailenin sosyo ekonomik düzeyi, anne babanın birliktelik değişkenleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada anket tekniği kullanılmıştır. Anket olarak beşli likert ölçeğinde (hiçbir zaman, nadiren, bazen, sıklıkla, her zaman) hazırlanmış olan; Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen “İletişim Becerilerini Değerlendirme Envanteri” kullanılmıştır. Beşli likert ölçeğinin dışında öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik ankette uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu amaçla elde edilen veriler analiz edilerek yaş, ebeveynlerin eğitim durumu, sosyo ekonomik düzey ve anne babanın birliktelik durumları ile iletişim becerileri arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: İletişim, İletişim Becerisi, Öğrencilerin İletişim Becerileri, İletişim Algısı.


A RESEARCH TO DETERMINE COMMUNICATION SKILLS OF THE STUDENTS AT FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES IN USAK UNIVERSITY
 
ABSTRACT People, lives into the community both to satisfy the social needs and physicological needs. The individuals who lives in the community must be in constant communication with each other. İndividuals need some social rules for living in the community. The regular process of these rules depend on the degree of communication in society. The degree of communication in society will make individuals very happy and that will reach the individuals mental and physical health saturation. Changings in technological advances and communication facilities has caused to change the forms of communication from past to present. Changings in the forms of communication attracted the attention of scholars and has been the subject of several investigations. In this study, it was aimed to determine the relationships between the communication skills and ages of the students, education level of the parents, togetherness of the parents, socio economic level of the family Faculty of Economics and Administrative Sciences at Usak University. Survey technique was used in this study. Five-point Likert scale (never, rarely, sometimes, often, which is always) Communication Skills Inventory was used which is prepared and developed by Ersanlı and Balcı (1998). İn this study a survey was applied beyond the five point likert scale to determine the demographic characteristics of students. By analyzing the data obtained for this purpose, it was determined that there is a positive relationship between communication skills and ages of the students, educational status of parents, socio-economic level of parents, togetherness of the parents.

Keywords: Keywords: Communication, Communication Skills, Communication Skills of Student, Communication Perceptions.


Detay

İÇERİK