Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Eğitim

Erol Karaca
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ SORUN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN KLASİK TEST KURAMINA VE MADDE TEPKİ KURAMINA DAYALI OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
 
Bu çalışmanın temel amacı Klasik Test Kuramı (KTK) ve Madde Tepki Kuramı (MTK) altında Öğretmenlik Mesleği Sorun Algısı Ölçeğinin (ÖMSAÖ) kestirilen madde ve test parametrelerinin karşılaştırılarak, araştırmacılara hangi kuram altında kestirilen parametrelerin daha keskin ve güvenilir olduğunu sunmaktır. Bu amaçla çalışmada, öğretmenlerin mesleki sorunlarının saptanmasında kullanılan Likert tipi dereceleme ölçeğinden elde edilen ölçmelerin KTK ve MTK dayalı olarak geçerlik ve güvenirlik düzeyleri saptanmış ve birbiriyle karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 6 ildeki (Kütahya (160), Bursa (38), Burdur (31), Ankara (25), Eskişehir (5) ve Balıkesir (3) öğretmenlerden basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş 274 öğretmen oluşturmaktadır. 12 ölçek ise, yönergeye uygun şekilde doldurulmadığından analiz dışında tutulmuştur. Öğretmenlerin mesleki sorunlarının ölçülmesi amacıyla 24 maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek, KTK ve MTK yöntemiyle puanlanmış ve elde edilen puanların karşılaştırması yapılmıştır. Sonuç olarak her iki kuram altında kestirilen madde ve test parametrelerinin yüksek düzeyde ilişkili olduğu, model varsayımların karşılandığı ve sınırlılıkların göz önüne alındığı durumlarda her iki kuramın da kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik mesleği sorun algısı, klasik test kuramı, madde tepki kuramı, aşamalı tepki modeli ve test geliştirme


A Study on Comparison of the Reliability and Validity of the Scale of the Problem Perception of Teaching Profession Based on the Classical Test Theory and Item Response Theory
 
The primary objective of the present research was to investigate the test and item parameters Scale of the Problem Perception of Teaching Profession (SPPTP) under Classical Test Theory (CTT) and Item Response Theory (IRT) and submit the best model which was fitted to real data. Fort this purpose in this study, the levels of reliability and validity of the measurements which were obtained from the Likert type, rating scale used for determining the perceptions of the teachers towards the professional problems based on CTT and IRT and these levels were compared among them. The research was carried out with 262 teachers, working in primary and secondary schools depending on the Ministry of education in 6 cities (Kütahya (160), Bursa (38), Burdur (31), Ankara (25), Eskişehir (5) ve Balıkesir (3), Turkey, in the 2009. Twelve questionnaires were omitted, because they were not filled out according to the instructions. Participants were 262 teachers working in these cities. By the aim of the measuring, the teachers’ professional problems, a 5-point Likert-type scale that was composed of 24 items, was used. Scoring has been made according to CTT and IRT, and then scores have been compared. As a result, it can be concluded that item and test parameters were highly correlated and researchers could use two methods if their assumptions were met and limitations were considered.

Keywords: The problem perception of teaching profession, classical test theory, item response theory, graded response model and test development


Detay

İÇERİK