Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Sosyoloji

Hakan ALPASLAN
MEDİKAL MODELDEN ÇEVRESİ İÇİNDE BİREY YAKLAŞIMINA GEÇİŞİN TARİHSEL OLAYLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
İnsanın kendisini ve çevresinde gelişen olayları anlamaya çalışan sosyal hizmet, toplumsal ve tarihsel olaylara bağlı olarak kendi kuramsal çerçevesini belirleyen bir disiplindir. Bu görüşe göre; liberal ekonomik modelin etkin olduğu yıllarda medikal yaklaşım, 2. Dünya Savaşı sonrasında sosyal devlet vurgusunun ön plana çıktığı dönem itibariyle ise çevresi içinde birey kavramı sosyal hizmet disiplininin ana gövdesini oluşturmuştur. Bu çerçevede çalışmanın amacı; medikal modelden çevresi içinde birey kavramına geçiş sürecini liberalizm ve sosyal refah devlet sistemleri eşliğinde tartışmaktır. Bu tartışma sürdürülürken, devlet yapısı içindeki hakim ideolojik görüşün, sosyal hizmetin teorik ve pratik çerçevesini doğrudan belirlemesi, çalışmanın temel dayanağı olarak ön planda tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Medikal Yaklaşım, Çevresi İçinde Birey, Liberalizm, Sosyal Refah Devleti


IN THE ENVİRONMENT OF THE INDİVİDUAL THE MEDİCAL MODEL APPROACH TO EVALUATİON IN THE CONTEXT OF HİSTORİCAL EVENTS OF THE TRANSİTİON
 
Social service which concerns with understanding one of himself/herself and events and incidents happening at surrounding is a discipline sets its own institutional frame based on communal and historical events. According to this view, medical approach during the period that liberal economic model was influential, and the concept of the individual within the surrounding during the period of social state emphasis was prominent after World War II, has been the main body of social service discipline. In this frame, the purpose of this study is to discuss the transition from medical model to the concept of the individual within the surrounding in company with liberalism and social welfare state systems. While this discussion is kept on, determination of dominating ideological view in the administrative structure of the theoretical and practical frame of social services will be put at the forefront as the main basis for the study.

Keywords: Medical Approach, Individual within the Surrounding, Liberalism, Social Welfare State


Detay

İÇERİK