Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Turizm

Erol DURAN, Merve AYCAN, Yonce İMER
TURİZMDE BİLGİ ŞEHRİ KAVRAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA BİLGİNİN ROLÜ: ÇANAKKALE’YE YÖNELİK DURUM ANALİZİ
 
Sürdürülebilir turizmde bilgi ve bilginin etkin yönetimi sorunu, günümüzün rekabetçi dünyasında sadece turizm işletmeleri için değil, turizme konu olan şehirler için de kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, kentler içinde bilginin etkin ve doğru zamanda kullanılması ve yönetilmesi, rekabette öne geçmek ve turizmde sürdürülebilirliği sağlamak gibi amaçlara ulaşmada, daha üstün bir konuma ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu durum günümüzün bilgiye dayalı toplum yapısına uygun olarak bilgi şehirleri/kentleri kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, Çanakkale’nin sahip olduğu toplumsal, kültürel, tarihi ve doğal turizm çekiciliklerinin, sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde turizme sunulması aşamasında bilginin ve bilgi yönetim süreçlerinin rolü irdelenmektedir. Buradan hareketle sürdürülebilir turizm kapsamında Çanakkale bir bilgi şehri midir? Sorusunun cevabı aranmaktadır. Bu kapsamda görüşme ve gözlem teknikleri bir arada kullanılarak elde edilen veriler ışığında Çanakkale’nin turizmde bilgiye dayalı bir kent olmaya dönük durum (SWOT) analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Çanakkale’nin sürdürülebilirlik kapsamında turizmde bilgiye dayalı bir kent olmaya dönük güçlü bir alt ve üst yapıya ve bilgiyi etkin kullanma ve paylaşma potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Bilgi Yönetimi, Bilgi Şehirleri, SWOT Analizi


The Concept of Knowledge City in Tourism and the Role of Knowledge to Provide Sustainability: SWOT Analysis on Çanakkale
 
The issue of knowledge and managing knowledge in sustainable tourism has critical importance not only for tourism enterprises in nowadays competitive world but also for cities which are the subject of tourism. For this reason managing and employing knowledge in the cities effectively at the right time provides superior position to achieve sustainability of tourism and competitive advantage. Therefore the concept of knowledge cities based on nowadays’ knowledge society is taking over. In this study, the role of knowledge and knowledge management processes is being examined on social, cultural, historical, and natural tourism values of Çanakkale, at the process of offering tourism in sustainability perspective. From this point of view, the response of question that “is Çanakkale a knowledge city in sustainable tourism?” is being examined. In this concept, current situation of Çanakkale on being knowledge based city were analyzed with SWOT analysis by the data gained by employing interview and observation techniques. The results indicated that, Çanakkale has a strong infrastructure and superstructure to be knowledge based city in sustainable tourism.

Keywords: Sustainable Tourism, Knowledge Management, Knowledge Cities, SWOT Analysis


Detay

İÇERİK