Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Din

Rıdvan DEMİR
HAFİF (EĞİTİLEBİLİR) ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Özel eğitim alanında bu eğitime ihtiyacı olan bireylerin engel ve özellikleri dikkate alınarak eğitim programları hazırlanmaktadır. Bu eğitim programlarından birisi de hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için hazırlanmış olan “Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Programı’dır.* Bu araştırmada özel eğitim mesleki eğitim programı içinde yer alan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı”nın öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama türünde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma evrenini Türkiye’deki özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde ve özel eğitim sınıflarında çalışan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmaya Adana, Gaziantep, Kilis, Mersin yoğunluklu olmak üzere diğer bazı illerden toplam 114 öğretmen katılmıştır. Eğitilebilir zihin engelli öğrenciler için hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programı’nın değerlendirilmesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerini almak için 40 maddelik bir anket uygulanmış ve öğretim programının hedeflerine, içeriğine, öğrenme-öğretme süreçlerine ve değerlendirme öğelerine ilişkin veriler bu anketle toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yüzde (%) ve frekans (f) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretim program’ının zihinsel engelli öğrenciler için tam olarak uygun olmadığı ve ders saatinin yetersiz olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Programı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Eğitim, Engelliler, Din


Assessment of the Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Courses Curriculum Prepared for Mild (Educable) Mentally Retarded Students According to Teacher Opinions
 
In the field of special education, educational programs are prepared considering the handicaps and characteristics of the individuals who need this training. One of these educational programs is the "Special Education Vocational Training Center Program" for students with mild mental retardation. In this research, it was aimed to evaluate the ‘Religious Culture and Ethics Education Curriculum’ within the special education vocational education program according to the teacher's opinions. Research is a descriptive study in the type of screening. The study universe of the research consists of teachers working in special education vocational training centers and special education classes in Turkey. A total of 114 teachers mainly from the provinces of Adana, Gaziantep, Kilis and Mersin including some others participated in the research. A 40-item questionnaire was administered to elicit teachers' opinions on the assessment of the Religious Culture and Moral Knowledge Program for educable mentally handicapped students and the data on the objectives, content, learning-teaching processes and evaluation items of the curriculum were collected with this questionnaire. Percent (%) and frequency (f) were used in the analysis of the research data. As a result of the research, it was determined that the teaching program is not fully suitable for students with mental disabilities and that the teaching hours are inadequate

Keywords: Curriculum, The religious culture and moral knowledge, Special Education, The handicapped, Religion.


Detay

İÇERİK