Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Halkla İlişkiler

Hasan ÇİFTÇİ
ADIYAMAN HAVALİMANININ ÖRGÜTSEL SAĞLIĞI VE ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN ANALİZİ
 
Havacılık sektöründe Türkiye’de önemli mesafeler kat ederek, diğer ülkelere oranla yolcu, uçuş ve uçak sayısı artışında son on yılda kapasitesinin üzerinde bir gelişme göstermiştir. Hızla büyüyen ve gelişen havacılık sektöründe birçok yeni ihtiyaç ve sorun da ortaya çıkmaktadır. Bu hizmet sunumunu gerçekleştiren çalışanların (iç müşterinin) iş tatmininin yüksek olması, kurumsal yönetimdeki örgüt sağlığının olumlu olması ile doğru orantılıdır. Araştırmada, Adıyaman Havalimanı çalışanlarının örgütsel sağlık ve iş tatmin düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Adıyaman Havalimanı’nda Duran’ın (2001) geliştirdiği “Örgütsel Sağlık ve İş Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler; güvenilirlik, tanımlayıcı istatistikler ve frekans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Adıyaman Havalimanı çalışanlarının örgütsel sağlık ve iş tatmin düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sağlık, İş Tatmini, İletişim, Ulaşım, Adıyaman Havalimanı.


ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL HEALTH OF ADIYAMAN AIRPORT AND JOB SATISFACTION LEVEL OF EMPLOYEES
 
Having attained significant distances in Turkey in the aviation sector, it has shown an improvement over the capacity of passenger, flight and aircraft in the last decade compared to other countries. There are many new needs and problems in the fast growing and developing aviation sector. The high level of job satisfaction of employees (internal customers) who perform this service provision is directly related to the positive health of the organization's corporate governance. It is aimed to study the level of job satisfaction and organizational health of Adıyaman Airport employees in this study. "Organizational Healt and Job Satisfaction Scale" in Adıyaman Airport developed by Duran (2001) is used in this context. The resulting data were evaluated using reliability, descriptive statistics and frequency analysis. From the research it is concluded that organizational commitment and job satisfaction level of Adiyaman Airport employees were high.

Keywords: Organizational Health, Job Satisfaction, Communication, Transportation, Adıyaman Airport.


Detay

İÇERİK