Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Din

Mürsel ETHEM
BİR TERCÜME TEKNİĞİ OLARAK
 
Kur’an, Arapça nazil olmuştur. Fakat unutulmamalıdır ki Arapçadan kasıt yedinci yüzyılda Araplar tarafından kullanılan Arapçadır. O dönemin Arapçasının bir özelliği olarak, kişiler arasında geçen konuşmalarda, genelde “biz” yerine “siz” zamiri kullanılmaktadır. Araplar arasında kullanılan bu üslup Kur’an-ı Kerim’de de çok yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Çağımızda Kur’an’ın bu dil özelliğine Muhammed Hamidullah ve Salih Akdemir dikkat çekmiştir. Ancak Hamidullah, mealinde bu dil özelliğini uygulamazken Akdemir onu çalışmasında dikkate almıştır. Bu makalemizde, Kur’an’ın işte bu dil özelliğinin, yani “biz”li zamirlerin “siz”li olarak aktarılmasının üzerinde durulmuştur. Bu özellik, bazı mütercimler tarafından dikkate alınmadığı için çeviri hataları kaçınılmaz olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Kur’an’ın Dil Özelliği, Meâl, Belagat, İltifat.


AS A TRANSLATİON TECHNİC THE TRANSLATİON OF PRONOUN
 
The Qur’ān has been revelation in Arabic. But it should not be forgotten that Arabic was an Arabic language used by the Arabs in the seventh century. As a characteristic of Arabic at that time, in conversations between people, the pronoun "you" is generally used instead of "us". This style used between Arabs was very common in the Qur’ān too. In our period, Muhammad Hamidullah and Salih Akdemir have attracted attention to this language feature of the Qur’ān. However, while Hamidullah not applied this language feature in his meaning of the Qur’ān, Akdemir considered that in his study. In our article, it is focused on this language characteristic of the Qur’ān: namely, on transfer of the pronouns "we" as "you". Because some translators didn’t consider this feature, translation errors was inevitable.

Keywords: Qur’ān, Language Feature of Qur’ān, the Meanings of the Qur’ān, Rhetoric, Iltifat.


Detay

İÇERİK