Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Turizm

Sadık SERÇEK, Ayhan KARAKAŞ, Yunus Emre AVCI
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜREL SERMAYE YETERLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu araştırma, Turizm Meslek Lisesi öğretmenlerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ile öz-yeterlik düzeylerini ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir ili merkez ilçelerinde yer alan Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde görev yapan 407 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerini ölçmek amacıyla Avcı ve Yaşar (2014) tarafından geliştirilen “Kültürel Sermaye” ölçeği kullanılmıştır. Öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla da Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından dilimize uyarlanan “Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla korelasyon analizi; bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerine etkisini belirlemek için ise tek yönlü regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ile öz-yeterlik düzeyleri arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki saptanmıştır. Regresyon analizlerinin sonucunda ise kültürel sermayenin entelektüel birikim ve kültürel bilinç alt boyutlarının öz-yeterlik yordadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Kültürel Sermaye, Öz-yeterlik.


THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURAL CAPITAL QUALIFICATIONS LEVELS AND SELF-SUFFICIENCY LEVELS OF HOTEL AND TOURISM VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHERS
 
This research was conducted to determine cultural capital adequacy and self-efficacy levels of tourism vocational high school teachers and relationship between them. The research’s method is relational search model. The samples of this research are 407 teachers, who worked at Hotel and Tourism vocational high schools located in Ankara, İstanbul, Antalya and in the central district of İzmir in the term of 2014-2015 educational-season. "Cultural Capital" scale, developed by Avcı and Yaşar (2014) was used to measure teachers' cultural capital self-adequacy levels. The Teacher self-efficacy Scale, which was developed by Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001), which was translated into our language by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005), was used to determine self-efficacy levels of teachers. Correlation analysis was conducted to determine the relationship between variables in the analysis of data; One-way regression analyzes were condeucted to determine the effect of the independent variables on the dependent variable. According to the results of the research, there is a moderate correlation between teachers' cultural capital adequacy levels and self-efficacy levels in the positive direction.

Keywords: Tourism Education, Cultural Capital, Self-efficacy.


Detay

İÇERİK