Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Turizm

Aykut ŞİMŞEK, Neslihan ÇETİNKAYA
YİYECEK- İÇECEK İŞLETMELERİ PERSONELİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Yiyecek içecek işletmeleri, yoğun rekabet ortamında yer alan diğer işletmelere göre müşterilerine daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmak istemektedir. Hizmeti daha kaliteli hale getirmek için ise işgörenlerin kişilik özelliklerine uyumlu olan işlere yerleşmesi gerekmektedir. Çünkü bu doğrultuda işgörenin iş doyumu ve verimliliği artacak ve işgörenler işine bağlı bireyler haline geleceklerdir. Bu araştırmada da yiyecek içecek işletmeleri personelinin kişilik özelliklerinin işe bağlılık tutumları üzerindeki etkisini belirlemek ve ilişkisi ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışanların kişilik özelliklerini belirlemek için yaygın olarak kullanılan geçerliliği ve güvenirliliği belirlenmiş Büyük Beşli Kişilik Ölçeği (Big Five Personality Test) kullanılmıştır. İşe bağlılık için ise Kanungo (1982) tarafından geliştirilmiş ölçekten faydalanılmıştır. Bilgisayar destekli SPSS (22,0) istatistik programı aracılığıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Uyumlu olma, duygusal/tutarlı olma ve deneyime açık olma kişilik özelliklerinin işe bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kişilik Özellikleri, İşe Bağlılık, Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Erzurum


The Relation between Employees’ Personality Characteristics and their Job Commitment in Food and Beverage Establishments
 
The establishments operating in food and beverage industry want to offer better and more qualified service to their customers in comparison with the other business enterprises that operate under fierce competition atmosphere. In order to make the service more qualified, the employees should be directed to work in positions which are suitable for their personality characteristics. In this vein, the employee’ job satisfaction and job productivity will increase and they will become job committed individuals. This research aims to find out the impact of employee’ personality characteristics working in food and beverage establishments on their job commitment and reveal the relationship. The Big Five Personality Test whose validity and reliability were determined and was used widely was applied so as to reveal the employee’ personality characteristics. The scale developed by Kanungo (1982) was implemented for job commitment. The analyses such as Correlation and Regression were run via Statistical Package Program for Social Sciences (SPSS,22,0). In the light of the research results, it was found out that personality traits such as being canorous, being emotional/consistent and being open for experience had a significant impact on job commitment.

Keywords: Personality Characteristics, Job Commitment, Food and Beverage Establishments, Erzurum


Detay

İÇERİK