Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Maliye

Kutlu KORLU
TÜRKİYE’DE SİGARANIN VERGİLENDİRİLME YAPISININ ANALİZİ: HARMANCIK ÖRNEĞİ
 
Toplum için yarattığı zararlı etkiler nedeni ile tütün ürünleri kullanımının devlet tarafından kısıtlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle uygulamaya konan tütün kontrolü politikalarının en önemlilerinden biri tütün ürünleri üzerindeki vergilerdir. Tütün ürünlerinden biri olan sigaranın vergilendirilmesi dolaylı vergileme yöntemi ile nihai satış fiyatı üzerinden (içinden) alınan tutarlar şeklinde yapılmaktadır. Dolayısıyla sigaradan alınan vergilerin oran ve/veya miktarının yükseltilmesinin kullanıcıların talep seviyesi ve hükümet gelirleri üzerinde önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. Bu anlamda kullanımı önleyici misyonu ve kamu geliri getirici olması nedeni ile sigaranın nihai fiyatı ve buna etki eden vergilendirme yapısı bu konudaki temel faktördür. Bahsedilenler ışığında bu çalışmada ilk olarak vergilendirmenin amaçlarına değinilecek ve bu kapsamda sigaranın vergilendirilmesinin öneminden bahsedilecektir. Daha sonra Türkiye’de ve Avrupa’da sigaranın vergilendirilme yapısı, vergi oranı, miktarı ve nihai fiyata etkisi ele alınacak ve bu konuda değerlendirilmelerde bulunulacaktır. Çalışmanın sonuç kısmında ise sigaranın vergilendirilmesi ile ilgili Bursa’nın Harmancık İlçesinde vatandaşlara uygulanan anketin sonuçları tartışılacak ve vergilendirme yapısı hakkında çeşitli önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Yapısı, Optimal Vergileme, Tütün Vergileri, Sosyal Vergileme, Kamu Gelirleri.


ANALYSIS OF CIGARETTE TAXATİON STRUCTURE IN TURKEY: A CASE STUDY IN HARMANCIK
 
Due to their harmful effects upon society, use of tobacco products have been intended to be restricted by the government. Therefore, one of the most important tobacco control policies put into effect are taxes on tobacco products. Being one of the tobacco products, cigarette taxation is done through indirect method of taxation in amounts gathered final sale price. Thus, increasing tax percentages and/or amounts acquired from cigarettes has a significant impact upon users’ level of demand and governmental revenues. In this sense, final sale price and taxation structure affecting this price are the basic factors in this regard due to their smoking use preventive mission and their being a public revenue. With these information in mind, the objectives of taxation will be explained first and the significance of tobacco taxation will be mentioned in this scope. Next, the tobacco taxation structure, tobacco tax percentage, tobacco tax amount and its impact upon the final price will be dealt and evaluated. In the conclusion part, the result of the questionnaire conducted on citizens at Harmancık district in Bursa will be discussed and several evaluations will be made about tobacco taxation structure.

Keywords: Tax Structure, Optimal Taxation, Tobacco Taxes, Social Taxation, Public Revenues.


Detay

İÇERİK