Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İktisat

Ahmet DENİZ, Pınar AKARÇAY, Adem KARAKAŞ
OSMANLIDA BELEDİYECİLİĞİN GELİŞİMİ VE MODERNLEŞME ÇABALARI
 
ÖZET Bu çalışmada Osmanlı’da belediyeciliğin doğuşu, gelişim süreci ve çeşitlenmesi dönemsel olarak aktarılmaya çalışılmaktadır. Osmanlı dönemdeki belediyecilik anlayışının Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası süreci incelenmektedir. Osmanlı geleneksel yapısı içinde Şehremini sisteminin oluşumu, vakıf, lonca, mahalle, kadılık benzeri kurumların Tanzimat sonrası dönemdeki İstanbul Şehremaneti ve Altıncı Daire-i Belediye sürecine doğru gidişi aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı kurumları, Klasik dönem, Yerel yönetimler,


THE DEVELOPMENT OF MUNICIPALITY AT OTTOMAN AND MODERNIZATION EFFORTS
 
ABSTRACT In this study, it is tried to transfer periodically, the rising, development process and diversification of municipality at Ottoman. It is studiedt hatmunicipality understanding at Ottoman period before Reforms and after Reforms. It is transferred the formation of Şehremini system in Ottoman traditional structure, and going of foundation, guild, district and institutions like kadi towards to İstanbul Şehremaneti and Sixth Daire-i Municipality process.

Keywords: Ottoman Institutions, Classical Period, Local Administrations


Detay

İÇERİK