Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Tarih

Murat TANRIKULU
TÜRKİYE’DE TOPRAK ETÜT-HARİTALAMA ÇALIŞMALARI ve HARVEY OAKES
 
Toprak türlerinin tasnifi, tanınması ve haritalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, ülkemiz için oldukça yeni sayılır. Bu çalışmalardan en kayda değer olanı Amerika Birleşik Devletleri International Cartoraphie Association (ICA)/Uluslar arası Kartografya Teşkilatı ile yapılan işbirliği neticesinde Toprak Uzmanı Harvey Oakes tarafından gerçekleştirilmiştir. Harvey Oakes, Ziraat Vekâleti (Tarım Bakanlığı) tarafından topraklarımızın tetkik ve haritasını yapmak, bu çalışmalara devam edecek elemanları yetiştirmek üzere ülkemize davet edilmiştir. Oakes, ülke düzeyinde ilk geniş çaplı toprak etütlerini 1952–1954 yılları arasında tamamlamıştır. Çalışmayı, ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bizzat gezerek yapmıştır. Arazi çalışmalarının ardından 1954 yılında 1/800000 ölçekli Türkiye Umumi Toprak Haritası yayınlanmıştır. Bu çalışmaya kadar yapılan toprak haritalama çalışmaları ya mevzi kalmış çalışmalardır ya da kapsamlı çalışmalar niteliğinde değildir. Bunlar; Giesecke, Polynov, Rosov, Asaf Irmak ve Kerim Çağların çalışmalarıdır. Oakes ve diğer çalışmalar büyük ölçüde eskimiş ve geçerliliğini yitirmiştir. Buna rağmen Türkiye topraklarının bir bütün olarak modern yöntemlerle etüt ve haritalama çalışmaları hala tamamlanamamış, Oakes’in eseri gibi rehber nitelikli eserler ortaya konamamıştır. Duyulan eksiklik ve değişen bilimsel yaklaşımlar, Türkiye topraklarının etüt ve haritalama çalışmalarının yenilenmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda konu tarihsel bir yöntemle ele alınmış, süreç irdelenmiş ve içinde bulunulan durum ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toprak, etüt, toprak haritaları, Harvey Oakes, Türkiye Umumi Toprak Haritası


SOIL SURVEY-MAPPING STUDIES IN TURKEY AND HARVEY OAKES
 
Soil types classification, and mapping conducted for the purpose of recognition is considered relatively new for the our country. The most notable of these studies, United States International Cartographi Association (ICA) in collaboration with the Soil Expert was conducted by Harvey Oakes. Harvey Oakes, the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) by our audit and to map land, our country has been invited to train personnel will continue these studies. Oakes, the first large-scale soil survey was completed between the years 1952-1954 at the country level. Study the country's east to the west and north to the south has made personally by visiting. After the field work in 1954, 1/800 000 scale Turkey General Soil Map has been published. Up to this study, soil mapping studies are stuck in either position or does not constitute a comprehensive study. These are; Giesecke, Polynov, Rostov, Asaf Irmak and Karim Çağlar’s works. Oakes and other studies largely obsolete and untenable. In spite of this, with modern methods of land surveying and mapping in Turkey as a whole, the work is still not completed and like the work of Oakes, guide-quality works have not been revealed. The deficiencies and changing scientific approaches have necessitated the renewal of the investigation and mapping studies of Turkish soil. Topics dealt with the historical method and tried to explain present situation. The subject has been handled with a historical method and tried to explain present situation.

Keywords: Soil, survey, soil maps, Harvey Oakes, General Soil Map of Turkey


Detay

İÇERİK