Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İşletme

Fikriye YILMAZ, Betül YILMAZ
YAŞLILAR İÇİN YAŞAM STANDARTLARI KAPASİTESİ (LSCAPE) ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
 
Çalışmanın amacı Yaşlılar İçin Yaşam Standartları Kapasitesi (LSCAPE) Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini test etmektir. Araştırmada sosyo-demografik bilgiler, sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ulaşım, Yaşlılar İçin Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Modülü (WHOQOL-AGE) ve LSCAPE Türkçe formundan oluşan anket Ankara ili Mamak ilçesinde yaşayan 65 yaş ve üstü toplam 250 kişiye yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliliği; kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği ve ayırt etme geçerliliği ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini test etmek için iç tutarlılık ve düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonu katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda LSCAPE Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. LSCAPE Ölçeği’nin Türkçe formunun yaşlı bireylerin çok boyutlu yaşam standartlarının belirlenmesi amacıyla yapılacak sosyal ve ekonomik politika çalışmalarında ve halk sağlığı uygulamalarında kullanımı önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: yaşlılık, yaşam standardı, geçerlilik güvenilirlik, kültürel uyarlama


THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF LIVING STANDARDS CAPABILITIES FOR ELDERS (LSCAPE)
 
The aim of this study is to test the validity and reliability of Turkish version of Living Standards Capabilities for Elders (LSCAPE) Scale. In the study, a survey, consisting of socio-demographic information, health status and access to health care services, World Health Organization Quality of Life Module for Ageing Population (WHOQOL-AGE) and LSCAPE Scale Turkish form, was applied with face to face interviews to 250 people, older than 65 years age and living in Mamak district of Ankara. The validity of the scale was assessed by content validity, construct validity and discriminant validity. To test the reliability of the scale, internal consistency and item total correlation coefficients were calculated. The results of the analyses showed that Turkish version of LSCAPE Scale is valid and reliable. The usage of Turkish form of LSCAPE Scale was recommended o determine the multidimensional living standards of elderly people in social and economic policy studies and public health practices.

Keywords: elderly, living standards, validity reliability, cultural adaptation


Detay

İÇERİK