Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Eğitim

Seda ÖZKUBAT, Aygen ÇAKMAK
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma yöntemlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören Çocuk Gelişimi ve Hemşirelik Bölümü birinci ve dördüncü sınıfa devam eden toplam 191 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Genel Bilgi Formu” ve Türküm (1999) tarafından geliştirilen “Stresle Başa Çıkma Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyi değişkenine göre stresle başa çıkma ölçeğinin kaçınma alt boyutunda; cinsiyet ve anne öğrenim durumu değişkenlerinin sosyal destek alt boyutunda puanlar arası farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ancak devam edilen bölüm, aile gelir durumu ve baba öğrenim durumu değişkenlerinin stresle başa çıkma ölçeğinin alt boyutlarına ait puanlar arasında anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Stres, Stresle Başa Çıkma, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri


INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ COPING WITH THE STRESS PRACTICES
 
In this study it was aimed to examine methods of university students about coping with stress in terms of different variables. Total of 191 students educating in first and fourth grade students of Child Development and Nursing Department in Kırıkkale University Faculty of Health Sciences formed the working group. In the study “General Information Form” developed by researchers and “Coping with Stress Scale” developed by Türküm (1999) were used. As a result of research, there obtained a significant difference between the points in avoiding sub-dimension of coping with stress scale according to class level as well as in social support subdimension of gender and mother educational background variables. However it was obtained that educating department of university students, family income status and father educational back ground variables did not create a significant difference between the points of coping with stress sub-dimensions.

Keywords: University Students, Stress, Coping With Stress, Coping With Stress Practices


Detay

İÇERİK