Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Çalışma Ekonomisi

Serap PALAZ, Kemal YILDIZ
GEZİCİ ORMAN İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE KARŞILAŞTIKLARI İŞ PROBLEMLERİNİN ÖLÇEĞİ; İNEGÖL ÖRNEĞİ
 
Ormanlık alanlarda çalışan işçiler ve aileleri eğitim, barınma, güvenlik, ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik, yetersiz sosyal ilişki ve düşük kazanç gibi konularda ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. İlgili literatür incelendiğinde “tahtacı” olarak da bilenen mevsimlik çalışan gezici orman işlerine yönelik çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın amacı ampirik bir çalışma ile gezici orman işçilerinin iş problemlerini ölçeklendirmektir. Gezici gruplar halinde çalışan orman işçilerinin yaşam ve çalışma şartları, karşılaştıkları sorunlar ve iş kazaları hakkındaki görüşlerini tespit etmek üzere bir anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile hem bu işçilerin çalışma koşullarının ne olduğunun daha iyi kavranması hem de yaşadıkları problemlerin boyutunun ortaya konulması hedeflenmektedir. Araştırmanın birinci hipotezi gezici orman işçilerinin oldukça problemli şartlarda çalıştıklarıdır. Bir diğer hipotezimiz ise bu işçilerin iş problemlerinin fiziki ve sosyo-ekonomik olarak iki grup olarak sınıflanacağıdır. Ayrıca Türkiye’de ormanlık alanlarda oldukça zorlu şartlarda çocuk, kadın ve erkek ailece geçimlerini sağlamaya çalışan bu kesimi görünür kılmak ve onların çalışma şartları ve sorunlarının iyileştirilmesi için farkındalık yaratılması için önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gezici orman işçileri, çalışma koşulları, çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlar, tahtacı, orman.


WORKING CONDITIONS OF MOBILE FOREST WORKERS AND THEIR SCALE OF BUSINESS PROBLEMS; A CASE STUDY OF İNEGÖL
 
Mobile forest workers and their families living in forest areas are experiencing serious problems such as education, housing, security, transportation, health, social security, poor social relations and low earnings. When the related literature is examined, it is seen that the studies on seasonal mobile forest workers also known as "tahtacı" are very limited. The purpose of this research is to scale the business problems of mobile forest workers with an empirical study. For this purpose a survey was conducted to determine the living and working conditions of temporary forest workers and their view of occupational accidents. The first hypothesis of the study is that mobile forest workers are working on very problematic conditions. Another hypothesis is that the work problems of these workers will be classified into two groups, physical and socio-economic. This present study aims to make visible of these workers and create awareness for their working and living conditions and problems.

Keywords: Mobile forest workers, working conditions, working problems of mobile forest workers, tahtacı, forest.


Detay

İÇERİK