Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İktisat

Adnan ÇALIŞKAN
EĞİTİM KADEMELERİNİN TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Son yıllarda, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda meydana gelen değişmeler ve teknolojideki hızlı değişim nitelikli işgücüne olan talebi artırmıştır. Eğitim, bilgi ve becerilerle donatılan emeği nitelikli hale getirerek üretim artışını ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştiren önemli bir faktördür. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam edilecek nitelikli ara elemana ihtiyaç duymaktadır. Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ise eğitime bağlıdır. Çalışmanın amacı, Türkiye'de eğitim kademeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1975-2011 dönemi verilerine dayanarak tespit etmektir. Araştırmada bağımlı değişken olarak GSYİH, bağımsız değişken olarak ise ilköğretim, genel ortaöğretim, mesleki ortaöğretim, yükseköğretim öğrenci sayıları ve eğitim harcamalarını temsilen bütçeden Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan pay alınmıştır. Türkiye'de eğitim kademeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, Granger nedensellik testi ve regresyon analizi yardımıyla araştırılmış ve Granger nedensellik testinden elde edilen sonuçlara göre ilköğretim, mesleki ortaöğretim ve yükseköğretim öğrenci sayıları ile GSYİH değişkenleri arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Genel lise(genel ortaöğretim) öğrenci sayıları ile GSYİH değişkenleri arasında ise orta öğretimden GSYİH’ ya doğru tek yönlü bir nedensellik vardır. Yapılan çalışmanın ampirik sonuçları, öğrenci sayılarından hareketle eğitime yapılan yatırımların uzun dönemde ülkenin ekonomik büyüme düzeyi ile ilişkisinin olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Eğitim, Nitelikli İşgücü, Ekonometrik Modelleme, Veri analizi


THE EFFECTS OF EDUCATION LEVELS ON THE ECONOMIC GROWTH OF TURKEY
 
In recent years, changes in the economic, social and cultural field have increased the demand for fast-changing qualified workforce. Education is an important factor that realizes production increase and economic development by making the labor equipped with knowledge and skills qualified. Turkey, which is among the developing countries, needs skilled intermediaries to be employed in industry and service sectors. The training of qualified workforce depends on education. The aim of the study is to determine the relation between the education levels in Turkey and economic growth based on the 1975-2011 period data. The dependent variable of the survey is GDP and as the independent variables number of students at primary education, general secondary education, vocational secondary education, higher education and, as representative of education expenditures, data is taken from the Ministry of National Education. The relationship between education levels in Turkey and economic growth was investigated with the help of Granger causality test and regression analysis. According to the results obtained from the Granger causality test, there was a bi-directional causality relation between primary education, vocational secondary and upper secondary student numbers and GDP variables. There is a one-way causality from secondary education to GDP between general high school (general secondary school) student numbers and GDP variables. The empirical results of the study show that the investments made in training students are related to the economic growth of the country in the long run.

Keywords: Keywords: Economic Growth, Education, Skilled Labor, Econometric Modeling, Data Analysis


Detay

İÇERİK