Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Halkla İlişkiler

Salih GÜRBÜZ, Özlem DUĞAN
SIĞINMACILARDA SAĞLIK İLETİŞİMİ: SURİYELİ ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 
İletişim, kişinin karşısındaki ile sağlıklı iletişim kurmasını ifade eder. Sağlıklı ve doğru iletişim kurmak için ise, pek çok faktör rol oynamaktadır. Özellikle dil sorunu iletişimi kesintiye uğratmaktadır. İletişimde aynı dili kullanmak ve kültürlerin benzerliği iletişimi kolaylaştırmaktadır. Sağlık hizmeti alırken teşhis ve tedavinin kolaylaşması için hasta ile sağlık personeli arasında iletişimin sağlıklı işlemesi gerekir. Ülkesini terk ederek başka ülkelere yerleşen ve yaşamını farklı ülkelerde sürdüren sığınmacılar da birçok sorun yaşamaktadır. Bu sorunlardan biri de sağlık hizmeti alırken dil problemi nedeniyle yaşadıkları sorundur. Sağlık personeli ile iletişim kuramayan sığınmacıların sağlık sorunları ile yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı, Suriyeli sığınmacı öğretmenlerin sağlık hizmeti alırken yaşadıkları iletişim sorunlarına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma deseni benimsenerek gerçekleştirilen araştırmaya, Suriye'den gelerek Konya'ya yerleşen ve Geçici Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan toplam 16 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın verileri açık uçlu sorular oluşturularak toplanmış, elde edilen verilerin analizinde NVİVO 11 programı ve nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Suriyeli sığınmacıların dil yetersizliği nedeniyle sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadıkları, tercümanlar aracılığıyla sorunlarını çözmeye çalıştıkları ortaya çıkmıştır. Sığınmacılara Türkçe öğreterek, hastanelerde tercüman görevlendirilerek ve kendi dillerinde sağlık hizmetleri ile ilgili bilgilendirici broşürler hazırlanarak iletişim sorununun çözülebileceği öneri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık İletişimi, Suriyeli Mülteciler, Sağlık Personeli


HEALTH COMMUNICATION IN REFUGEES: A STUDY ON SYRIAN TEACHERS
 
Communication means to have a healthy communication with others. There are a lot of factors in order to make healthy and correct contact. Especially language problem prevents the communication. Using the same language in communication and the similarity of the cultures make the communication easy. While taking health service to make the prognosis and treatment easier, the communication process between healthcare personnels and patients should be healthy. The asylum seekers who left their countries and have settled different countries have many problems. One of these problems is communication problem because of language difference while they take health service. The asylum seekers, who don't communicate with the healhtcare personnels, have to live with their health problems. The aim of this study is to determine the views of the Syrian asylum seekers teachers about the communication problems that they take healthcare service. The qualitative research design was used and 16 Syrian asylum seekers teachers, who have settled in Konya and have been working in Temporary Learning Centres (TLC), participated in this study. The data of the study were collected by forming open-ended questions and the NVİVO 11 program and qualitative research method were used in the analysis of the obtained data. As a result of the study, Syrian asylum seekers have been unable to benefit from health services due to language deficiency and have tried to solve their problems through interpreters. It was presented as a suggestion that the communication problem could be solved by teaching Turkish asylum seekers, interpreting the hospitals and preparing informative brochures about health services in their own language.

Keywords: health communication, syrian refugees, healthcare personnel


Detay

İÇERİK