Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İşletme

Gülsüm Şeyma KOCA, Gülsün ERİGÜÇ
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL AÇILIM VE GERİ BİLDİRİM DÜZEYLERİNİN JOHARİ PENCERESİ MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
İletişimde kullanılan bir model olan Johari Penceresi modeli, bireylerin kendilerini tanımalarına ilişkin bir modeldir. Modelde, “Kişisel Açılım” ve “Geri Bildirim” olmak üzere, modeli etkileyen iki değişim boyutu vardır. Bu boyutlarda meydana gelen değişime göre Johari Penceresi’ndeki dört alan (Açık Alan, Kör Alan, Saklı Alan ve Bilinmeyen Alan) ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Johari Penceresi modeli ile hastanelerde görev yapmakta olan yönetici, hekim ve hemşirelerin Johari Pencerelerinin belirlenmesidir. Diğer bir amacı ise bireylerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim düzeylerinin kişilerin sosyo-demografik özelliklerine göre değişip değişmediğinin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın evreni Sağlık Bakanlığına bağlı beş Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan yönetici, hekim ve hemşirelerdir. Çalışmanın örneklemi; 30 Temmuz 2015-18 Eylül 2015 tarihleri arasında görev yapmakta olan 463 kişidir. Elde edilen bulgular neticesinde bireylerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirimleri; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki durumu, yönetici olma durumu, sağlık sektöründe çalışma süresi ve kurumda çalışma süresine göre anlamlı farklılık göstermekte iken, medeni duruma ve yönetici olarak çalışma sürelerine göre anlamlı farklı farklılık görülmediği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, araştırmanın yapıldığı hastanelerde görev yapmakta olan yönetici, hekim ve hemşirelerin Açık Alanlarının genişlediği, Kör Alan, Saklı Alan ve Bilinmeyen Alanlarının ise daraldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Johari Penceresi, Kişisel Açılım, Geri Bildirim, İletişim, Sağlık Çalışanları.


EVALUATION OF SELF DISCLOSURE AND FEEDBACK LEVELS OF HEALTHCARE WORKERS BY THE JOHARI WINDOW MODEL
 
Johari Window model, which is a model used in communication and it deals with selfknowledge. In this model, there are two variance dimensions affecting the model, these are Self-Disclosure and Feedback. Four areas appear on the Johari Window based on the change occurs in these dimensions. These areas are called Open Area, Blind Area, Hidden Area and Unknown Area. The purpose of this study is to determine the Johari windows of administrators, physicians and nurses by using Johari Window models. Another aim is to show whether the levels of individual Self-Disclosure and Feedback vary according to the socio-demographic characteristics of the individuals. The universe of the research is the administrators, doctors and nurses who are working in five Education Research Hospital affiliated to the Ministry of Health. The sample of the study is 463 people working between July 30, 2015 and September 18, 2015. As a result of the findings, ındividuals' Self Disclosure and Feedbacks showed significant differences according to age, gender, educational status, occupational status, managerial status, duration of study in health sector and duration of institutional work, but no significant difference was found between marital status and managerial working time. As a result of the analyzes made, the administrators, physicians and nurses working in the hospitals where the research was conducted, ıt have been seen to their Open Areas are enlarging and Blind Areas, Hidden Areas, Unknown Areas are narrowing.

Keywords: The Johari Window, Self-Disclosure, Feedback, Communication, Healthcare Workers.


Detay

İÇERİK