Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Halk Bilimi

Şahin BÜTÜNER
MASALLARDA AĞAÇ KÜLTÜ
 
Tabiatüstü varlıklarla uyum içinde olmak, onların lütuflarına nail olabilmek, mevcut olumsuz durumu olumlu hale getirebilmek için bütün olağanüstülüklere atfettiğimiz kelime “ kült” tür. Kült olağanüstü bir hayat görüşüdür. Türk halk kültüründe geçmişten günümüze kadar gelmiş birçok kült bulunmaktadır. Bunlardan öne çıkan kültler: ağaç, yer, su, ateş, gök, dağ, mağara ve atalar kültüdür. Konu kapsamına giren ağaç kültü, mitolojik dönemden günümüze kadar çeşitli anlatılarda kendini gösterirken aynı zamanda mitolojik dönemdeki bazı işlevlerini de halen yansıtmaktadır. Mitolojik düşüncede ağaç, koruyucu ve merhametli ana Tanrı Umay ile beraber Ülgen tarafından yere indirilmiştir. Kült özelliği taşıyan ağaçlarda kutsallığın bir yansıması bulunmaktadır aynı zamanda ağaç ata ruhlarının makamıdır. Bu makalede Türk tabiat kültlerinden olan ‘ağaç kültü’ nün Kunoş’tan günümüze kadar Anadolu’da derlenen masallarda ne şekilde yer aldığı işlevsel anlamda sınıflandırıldıktan sonra mitolojik yönlerine yapılan atıflar üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Masallar, Din, Kült, Ağaç Kültü


Tree Cult in the Folktales
 
The word "cult" we have allotted to all the extraordinary powers to be in harmony with supernatural presence, to receive their bounties, to make the negative situation positive. In the Turkish folk culture there are many cults that have come from the past to the present day. The important cults are: Tree, ground, water, fire, sky, mountain, cave and ancestral cult. Tree cult covered toppic, while appearance in various narrative from the mythological period to the day same time is reflects currently some of its functions in the mythological period. Tree in mythological thought, was brought down by Ülgen and Mother God Umay who protector and merciful. There is a reflection of sanctity in trees carrying cult features and tree is place of ancestral spirits. In this article, tree cult which one of the Turkish natural cult references to mythological aspects will be discussed after classifying in functional sense in tales complied in Anatolia until today from Kunos.

Keywords: Folktales, Religion, Cult, Tree Cult


Detay

İÇERİK