Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Gülistan EKMEKÇİ
NESİMİ DİVANI’NDA GEÇEN AYET VE HADİSLER
 
Öz Büyük Türk ve aynı zamanda Azeri asıllı olan şair ve hakkın dile gelişinin kendisinde tecella bulduğu hikmet ve keramet sahibi olan Nesimi, şiirlerinde ayet ve hadislere sıkça yer vermiştir. Şairin hurufilikle özdeşleşmesi, Kur’an-ı Kerim ve hadis ilmine olan vukfunu gölgede bırakmıştır. Şairin, Türkçe Divanı incelenerek şiirlerinde kullandığı ayet ve hadisler belirlenmiştir. Manen ve iktibasen kullanılan beyitlere, çalışmamızda örnekler verdik. Bu çalışmamızda Türk Edebiyatı’nın en büyük şairlerinden biri olan Nesimi’nin Kur’an-ı Kerim ve hadis ilmine olan vukfunu gözler önüne sermeyi amaçladık. Bu kullanımların örneklerine çalışmamızda yer vererek şairimizin bilinmeyen yönlerine dikkat çekmeyi amaçladık. Hurufilik inancıyla özdeşleşmiş şairimiz, divanında ayet ve hadisleri gerek manen gerek iktibasen başarılı bir şekilde kullanmıştır. Anahtar Kelimler: Nesimi, Nesimi Divanı, ayet, hadis, şiir.

Anahtar Kelimeler: Nesimi, Nesimi Divanı, Ayet, Hadis, Şiir


THE QURAN’S VERSES AND HADITHS IN NESIMI’ POETRY
 
The Quran’s Verses and Hadiths in Nasimi’s Poetry Abstract The great Turkish and Azerbaijani-origin poet Nesimi, who was like the manifestation of God’s (Allah’s) voice with his wisdom and miracle, had frequently given place to verses of the Koran and hadiths in his poets. The association between the poet and hurufism had overshadowed his experience in Koran and the hadith scholarship. The verses of Koran and hadiths that used by Nesimi, has been identified by examining Turkish Diwan. We have given the examples of couplets spiritually used with expertions in our study. We have aimed to reveal the great poet Nesimi’s experience in Koran and hadith scholarship. Likewise, we have aimed to draw attention to Nesimi’s unknown characteristics by giving examples of these usages in our study. Our poet who had been associated with hurufism, had succesfully hadiths both spiritually and with expertions. Key Words: Nesimi, Nesimi’s Diwan, Koran, Hadiths, poets.

Keywords: Nesimi, Nesimi's Poetry, Koran, Hadiths, Poets.


Detay

İÇERİK