Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İktisat

Dilek ŞAHİN
TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET YAPISI: SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
 
Bu çalışmanın esas amacı, Türkiye’nin seramik sektörü dış ticaret yapısını analiz etmektir. Çalışmada 2000-2014 dönemi esas alınmıştır. Seramik sektörünün dış ticaret yapısı seçilmiş ülkelerle (Çin, Brezilya, Hindistan, İspanya, Meksika, İtalya) karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada iki yöntem kullanılmıştır. İlk olarak seramik sektörünün endüstri-içi ticaret yapısı analiz edilmiştir. İkinci olarak seramik sektörünün rekabet gücü analiz edilmiştir. Yöntem olarak Grubel Lloyd Endeksi ve Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi kullanılmıştır. Çalışmada sonuç olarak Türkiye’nin seramik sektöründe endüstri-içi ticaretinin yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca analizde ele alınan diğer ülkelerde de (Çin, Brezilya, Hindistan, İspanya, Meksika, İtalya) endüstri içi ticaretin yüksek olduğu görülmüştür. Rekabet gücü analizi sonucunda ise Türkiye’nin seramik sektöründe rekabet gücünün yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca Çin, İspanya ve İtalya’da seramik sektörünün rekabet gücünün yüksek; Brezilya, Hindistan ve Meksika’da ise, seramik sektörünün rekabet gücünün düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Seramik Sektörü, Dış Ticaret, Endüstri içi Ticaret, Rekabet Gücü, Türkiye.


FOREIGN TRADE STRUCTURE OF CERAMIC SECTOR IN TURKEY: COMPARATIVE ANALYSIS FOR SELECTED COUNTRIES
 
The main purpose of this study is to analyze the foreign trade structure of ceramic sector in Turkey. 2000-2014 period was used in this study. Foreign trade structure of the ceramic sector’s was analyzed comparatively with selected countries (China, Brazil, India, Spain, Mexico, Italy). Two methods were used in this study. Firstly, intra-industry trade structure of the ceramic sector was analyzed. Secondly, competitiveness of the ceramic sector was analyzed. As a method, Grubel Lloyd Index and Revealed Comparative Advantage Index was used. As a result, it was seen that intra industry trade is high in Turkey’s ceramic sector. Also it was seen that intra industry trade is high discussed in other countries (China, Brazil, India, Spain, Mexico, Italy). As a result of the competitive analysis, it was observed that high competitiveness in the ceramic sector in Turkey. In additional, it was seen that high competitiveness of ceramic sector in China, Spain and Italy; low competitiveness of the ceramic sector in Brazil, India and Mexico.

Keywords: Ceramic Sector, Foreign Trade, Intra Industry Trade, Competitiveness, Turkey


Detay

İÇERİK