Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Tarih

Seyhun ŞAHİN
KÖSEDAĞ SAVAŞINDA SELÇUKLU ORDUSUNDA GAYRİMÜSLİMLER
 
Türk Tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan ve 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Muharebesi, öncesi ve sonrasındaki gelişmeleri bakımdan Türkiye Selçuklularını derinden etkilemiştir. Bu esnada Selçuklu ordusunun içinde yer alan gayri Müslim unsurlar bu muharebede ve öncesinde isimleri ve tutumları ile ön plana çıkmıştırlar. Selçukluların Moğollar karşısında etraflarındaki Müslüman ve gayri Müslim siyasi ve askeri teşkilatlarla ittifak arayışı ise Türk askeri tarihi açısından ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husustur. Bu çalışmada Kösedağ Muharebesinde Selçuklu ordusu ve gayri Müslim askerlerin bu ordu ile ilişkileri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kösedağ Savaşı, Selçuklu, Moğollar, Gayrimüslim, II. Gıyaseddin Keyhüsrev.


The Non-Muslims in the Seljuks’ Army in the Kösedağ Battle
 
The Battle of Kösedağ, one of the turning points of the Turkish history, dated as 1243, affected Anatolian Seljukian with respect to both preceding and following developments. Pro-Seljukian non-Muslim participants of the battle came into prominence with their names and attitudes before and during the battle. Seljukian search for alliances among the Muslim and non-Muslim military corps against the Mongolians is a topic that needs to be evaluated within the Turkish military history. In this study, the Seljukian army and its relation with non-Muslim soldiers in the Battle of Kösedağ will be dealt with.

Keywords: Kösedağ, The Seljuks, the Mongols, Non-muslims, II. Gıyaseddin Keyhüsrev.


Detay

İÇERİK