Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İşletme

Umut Burak GEYİKÇİ
TURİZM TESİSLERİNİN DOLULUK ORANLARI VE TARIMDIŞI İSTİHDAM RAKAMLARININ BİST TURİZM ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN NEDENSELLİK VE EŞBÜTÜNLEŞME İLE ANALİZİ
 
Çalışmada 2005 - 2015 yılları arasını kapsayan dönemde BIST Turizm endeksine ait aylık seriler kullanılmıştır. Tarım dışı istihdam rakamları ve otel ve motellere ait doluluk oranlarının birbirleri ve BİST Turizm endeksi üzerine yaratacağı karşılıklı etkiyi ve bu etkinin yönünü ortaya çıkarmak çalışmanın amacını oluşturmuştur. Çalışma kapsamında mevsimsellik etkisinden arındırılan serilerin önce logaritmaları alınmış, ardından ADF ve PP birim kök testleri yapılmış ve serilerin tümünün 1. farklarında durağan oldukları tespit edilmiştir. Sonrasında gerçekleştirilen analizler ile serilerin gecikme uzunluğu 1 olarak bulunmuş ve Johansen Eşbütünleşme testleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen eşbütünleşme testi neticesinde tüm serilerin uzun dönemde eşbütünleşik olduklarının tesbit edilmiştir. Ardından kısa dönemli nedenselliklerine ve aynı anda kısa dönemli bozulmaların uzun dönemde dengeye gelip gelmediğine bakmak için Vektör Hata Düzeltme Modeli(VECM)/Granger nedensellik testi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen VECM/Granger testi neticesinde BİST Turizm endeksinin, doluluk oranları ile karşılıklı bir etkileşim içerisinde bulunduğu belirlenmiştir. Yine doluluk oranları ile istihdam oranlarının karşılıklı nedensellik ilişkisi içerisinde bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır, diğer yandan yine bu test neticesinde elde edilmiş olan uzun dönem katsayısı ECMt-1’de BİST ve doluluk için %10 oranında anlamlı bulunmuştur. Elde edilen uzun dönem katsayıları BİST turizm endeksinde aylık olarak meydana gelen sapmaların her dönemde yaklaşık % 24’lük kısmının düzelerek, (1 / 0,24) = 4,1 ay sonra, doluluk oranı için ise her ay %39’luk kısmının düzelerek, (1/0,39)=2,59 ay sonra tekrar dengeye geldiği anlamını taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: VECM/Granger nedensellik, tarım dışı istihdam, BİST Turizm, Johansen Eşbütünleşme, Doluluk


ANALYSIS OF THE EFFECT OF HOTELS’ OCCUPANCY RATE AND NON-AGRICULTURAL EMPLOYMENT RATES ON ISE TOURİSM INDEX BY CAUSALITY AND COINTEGRATION TESTS
 
The monthly series of the BIST Tourism index was used in the study covering the period between 2005 and 2015. The aim of this study was to reveal the reciprocal effect of non-agricultural employment figures and occupancy rates of hotels and motels on each other and BİST tourism index and to reveal the direction of this effect. In the study, the logarithms of the seasonally adjusted series were taken then ADF and PP unit root tests were done, and all of the series were found to be stationary in the first difference. After that, the lag length of the series was found to be one and Johansen cointegration test was performed. As a result of the cointegration test performed, it has been determined that all series are cointegrated in the long run. Then, vector error correction model (VECM) / Granger causality test was performed to look at the short-term causality and to look at whether short-term deterioration is long-term balance. As a result of the VECM / Granger test, it was determined that the BİST Tourism index had a mutual interaction with occupancy rates, the occupancy rates and the employment rates are found to be in the relation of mutual causality. On the other hand, the long-term coefficient ECMt-1, obtained from this test was found to be significant at 10% for BIST and occupancy. In BİST tourism index, about 24% of the short-term deviations are correcting monthly, and balanced after (1 / 0,24) = 4.1 months similarly in occupancy rate, about 39% of the short-term deviations are correcting monthly, and balanced after (1 / 0,39) = 2,59 months.

Keywords: VECM/Granger Causality, non-agricultural emloyment, ISE Tourism, Johansen Cointegration, Occupancy,


Detay

İÇERİK