Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Turizm

Rahmi Yücel, Serkan Şengül, Alper Kurnaz
TURİZM DESTİNASYONLARININ UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNE GİRİŞİNDE PAYDAŞLARININ İŞ BİRLİĞİNİN ROLÜ: MUDURNU ÖRNEĞİ
 
Turizm destinasyonlarının tanıtımında kültürel miras öğeleri önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda önemli bir cazibe unsuru konumunda olan kültürel miras öğelerinin dünya genelinde tanıtımının yapılabilmesi için, UNESCO tarafından oluşturulan Dünya Miras Listesine girebilmek destinasyonlar için oldukça önemlidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, turizm destinasyonlarının Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesine başvuru sürecinin incelenmesi ve paydaşların bu konuda yapması gerekenlerin neler olduğunun ortaya konulmasıdır. Çalışmanın bir turizm destinasyonunun UNESCO Dünya Miras Listesine giriş sürecinde neler yapması gerektiği ve paydaşların bu konudaki iş birliğinin rolünü ortaya koyması bakımından katkılar sağlayacağı da düşünülmektedir. Araştırma kapsamında tarihi ve kültürel değerleri ile öne çıkan ve önemli bir Osmanlı kasabası olan Mudurnu destinasyonunda yerel paydaşların konu ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma modeline uygun olarak gerçekleştirilmiş ve verilerin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içerisinde hareket etmesi, sürecin takibinin çok iyi yapılması ve kişilerin özverili çalışması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara dayanarak ulaşılan sonuçlarla turizm destinasyonlarına ve turizm paydaşlarına öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dünya Miras Listesi, Mudurnu, Turizm Destinasyonu, UNESCO.


THE ROLE OF STAKEHOLDERS' COOPERATION IN ENTERING UNESCO WORLD HERITAGE LIST OF TOURISM DESTINATIONS: MUDURNU CASE
 
Cultural heritage items play an important role in the promotion of tourism destinations. It is also crucial for destinations to be in the UNESCO World Heritage List for the promotion of cultural heritage as an attraction world-wide. The aim of this study is to examine the application process of tourism destinations to the UNESCO World Heritage List and to show what stakeholders need to do in this regard. It is also believed that the workshop will provide input on what should be done in the process of taking part in UNESCO World Heritage List for a tourism destination and to determine what stakeholders should do in this kind of cooperation. Within the scope of the research, the opinions and evaluations of the local stakeholders about the subject have been examined in the Mudurnu destination which is an important Ottoman town with its historical and cultural values. The study was conducted by using qualitative research model and the data was collected by using semi-structured interview form. The results of the research show that local governments and non-governmental organizations should act in cooperation, follow-up of the process should be proper and people need to work with self-sacrifice. The findings of the research were used for making suggesstions to tourism destinations and tourism stakeholders.

Keywords: World Heritage List, Mudurnu, Tourism Destination, UNESCO


Detay

İÇERİK