Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Sosyoloji

Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ
YAŞLILIK EKSENİNDE TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇ VE KENT
 
Bu metin Türkiye’deki kent ve kentleşme olgularını yaşlılık ekseninde incelemeyi amaçlamaktadır. Nüfusu hızla yaşlanma sürecine girmiş olan günümüz Türkiye’sinde yaşlıların kentte yaşadıkları alt yapısal ve sosyal problemlerin nedenlerinden bazıları yoğun ve plansız gerçekleşen iç göç hareketlerinde yatmaktadır. Türkiye’nin 1950’lerden itibaren kentleşmesini şekillendiren iç göçün temel aktörleri genç ve orta yaşlı gruplardır fakat genç ve orta yaşlı aile üyeleri ile birlikte kentlere göçen yaşlı bireyler de bulunmaktadır. Bu çalışmada, günümüzdeki mevsimlik iç göç hareketleri içerisinde yaşlıların yeri de tartışılmıştır. Günümüzde Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. Şehirde yaşayan genç ve orta yaşlı nüfusun yaşlanma süreçleri kentlerde gerçekleşecektir. Bu nedenle kentlerin yaşlılar için uygunluğu tartışmaları Türkiye için önemlidir. Türkiye’de kent ve yaşlılık tartışmaları için “yaş-dostu kent” kavramına değinilmiştir. Bu çalışmada “yaş-dostu kent” kavramı, kentsel olanakların ve kentsel hizmetlerin, yaşlı bireyler için de ulaşılabilir olması ve kentin yaşlılar açısından güvenli olması açısından ele alınmıştır. Bu kavram bu metinde, yaşlıların kentte güvende hissetmesini, alt yapı hizmetlerinin, binaların ve dış mekanların, ulaşım olanaklarının yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış olmasını, yaşlı bireylerin kente dair bilgiye ulaşımında aksaklıklar yaşamamasını ve kent yaşamına katılımda zorlanmamalarını merkeze alınarak tartışılmıştır. Türkiye’de son dönemde kentleşme olgusuna baktığımızda dikkat çeken kentsel dönüşümün yaşlılar üzerindeki etkileri “yerinde yaşlanma” kavramı merkeze alınarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, İç göç, Kentleşme, Yaş-dostu kent, Kentsel dönüşüm, Yerinde yaşlanma


Internal Migration, the City and Urbanization in Turkey from Aging Perspective
 
This study aims to analyze the city and urbanization in Turkey from the perspective of aging. Turkey has entered to the demographic transition period of aging. For the Turkish case, the infrastructural and social problems that senior citizens experience in the city, have roots in the rapid internal migration occured in Turkey. The internal migration trend since 1950’s has shaped by young and middle-aged groups, however, there are old individuals, who migrated to the cities with young and middle-aged family members. In this study, the place of elderly in the current seasonal internal migration trends is also discussed. Today in Turkey, a great majority of the population live in the cities. The young and middle-aged individuals also will age in urban settings. Therefore, making the cities in Turkey convenient for the elderly is very important. “Age-friendly-city” concept expresses that the city services and opportunites are also available and safe for all age groups including the elderly. This concept includes the issues of security, infrastructural services, buildings and outdoor places,access to information, and involvement into city life. These headings are discussed in this study in the context of Turkish cities. In the recent period, urban renewal issues have attracted attention in Turkey. In this study, the effects of intensive urban renewal on elderly people are also elaborated with the help of the “aging in place” concept.

Keywords: Key Words: Aging, Internal migration, Urbanization, Age-friendly city, Urban renewal, Aging in place


Detay

İÇERİK