Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Turizm

Muhammed TAŞ, Süleyman AKKAŞOĞLU, Ceyhun AKYOL
TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI KAPSAMINDA SEYAHAT ACENTESİ WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ
 
Bilgi teknolojilerinde yaşanan önemli değişim ve gelişim hareketleri birçok endüstriyi olduğu gibi turizmi de yakından etkilemiş, turizm işletmelerinde küreselleşme olgusunun yayılmasını hızlandırmıştır. Günümüzde tüketiciler ürün ya da hizmet satın alırken interneti etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu durum turizm endüstrisi içerisinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinin de bu değişim ve gelişime uyum sağlamasını zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; International Air Transport Association (IATA) üyesi A Grubu seyahat acentelerinin web sitelerinin belirli ölçütlere göre incelenerek değerlendirilmesi ve seyahat acentelerinde bilgi teknolojilerinin kullanım durumunun belirlenmesidir. Araştırmanın evreni İstanbul’daki IATA üyesi A Grubu seyahat acenteleri olarak belirlenmiştir. Bunun sebebi; İstanbul ilinin ülkedeki en çok turist çeken il olması yanında, ayrıca Türkiye’deki en çok A grubu seyahat acentesinin bulunduğu il olmasıdır. Araştırmada, İstanbul’da faaliyet gösteren IATA üyesi A grubu 245 seyahat acentesinden 172’sinin web sitesine sahip olduğu belirlenmiş olup, yapılması hedeflenen analiz mevcut web siteleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Seyahat acentelerinin web sitelerinde bulunan özelliklerin nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak incelendiği araştırmaya ilişkin veriler, frekans ve yüzde dağılımları verilerek değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; seyahat acentelerinin internetin sunmuş olduğu imkânları yeterince etkili ve verimli kullanamadıkları tespit edilmiştir. Web sitelerinde rezervasyon hizmetleri, ürün bilgilendirmesi ve site yönetimi hakkındaki bilgileri sunma konusunda yetersiz oldukları ortaya çıkan seyahat acentelerinin, diğer yandan işletmeleri hakkında bilgi sunma ve işletme iletişim bilgilerini sunma konusunda oldukça yeterli oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, acentelerin büyük çoğunluğunun web sitelerinde e posta, telefon numarası, faks numarası, adres bilgisi gibi iletişim bilgilerine yer verdikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, Seyahat Acenteleri, IATA, Web Siteleri, İstanbul


THE INVESTIGATION OF TRAVEL AGENTS’ WEB SITES WITHIN THE SCOPE OF INFORMATION TECHNOLOGIES USE IN TOURISM BUSINESSES
 
Significant changes and development movements in information technologies have affected tourism as well as many industries and have accelerated the spread of globalization phenomenon in tourism enterprises. Today, consumers are using the internet effectively while purchasing products or services. This situation necessitated that travel agencies operating within the tourism industry should adapt to this change and development. In this direction, the aim of working; review and evaluation of websites of group A travel agencies which are IATA member according to certain criteria and determination of their using of information technology. The universe of the research was designated as the IATA member A Group travel agencies in Istanbul. The reason of this; Istanbul attracts the most tourists in the country, and also the province where most of the group travel agencies in Turkey. In the study, it was determined that 172 of the 245 travel agencies in the group of IATA members operating in Istanbul have a web site, and the targeted analysis has been done through the existing web sites. Frequency, and percentage distributions were used to evaluate the research on the properties of web sites of travel agencies using qualitative research methods and content analysis techniques. According to findings; it has been found that travel agencies can not use the facilities provided by the internet effectively and efficiently. It has been determined that travel agencies, which appear to be inadequate in providing information about booking services on web sites, product information and site management, are also very good at providing information about businesses and providing business contact information. In addition, it has been seen that the vast majority of agencies include contact information such as e-mail, telephone number, fax number, address information on their websites.

Keywords: Information Technologies, Travel Agencies, IATA, Web Sites, İstanbul


Detay

İÇERİK