Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Ebru S. BARANSELİ
EKRANDAN GÜNLÜK HAYATIMIZA SIZAN YENİ GERÇEKLİK: ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK
 
Uygarlık tarihi açısından değerlendirildiğinde bilgisayar teknolojileri gündelik hayata en hızlı şekilde karışan teknoloji olmuştur. Bilgisayar ve internet kısa sürede genel kullanıcıya ulaşmış, sosyal, ekonomik, kültürel ve politik alanlarda köklü değişikliklere yol açmıştır. Yazıyla kıyaslandığında çok daha karmaşık olan yeni medya teknolojileri, kullanıcıya görsel iletişim tasarımı, yani grafik tasarım aracılığıyla ulaşmaktadır. Bu teknolojilerin karmaşık arka planları fiziksel dünyanın göstergelerinden referansla tasarlanan arayüzler ve ikonlar sayesinde anlaşılır hale gelmektedir. Tıpkı yazının bulunuşunda olduğu gibi yaşanan bu değişimler aynı zamanda insanların dünyayı algılayışını, gerçeklik algısını da değiştirmiştir. Televizyon ve radyo yüzyıldır, matbaa 500 yıldır uygarlık tarihinde yerini korurken, yeni medyanın en yaygın kullanılan aracı olan internetin kamusal kullanıma açılması ve yirmi milyar insana ulaşması 20 yıllık bir zamanda gerçekleşmiştir. Uygarlık tarihi boyunca geliştirilen her teknoloji toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel yaşamı yeniden şekillendirmiştir. Yeni medya ile gelen dijital kültür çağı da insanların dünyayı algılayışını değiştirmiştir. Bu çalışmada yeni medya ile birlikte günlük hayatın parçası haline gelen arttırılmış gerçeklik kavramı, genel kullanıcıya ulaşmasını sağlayan görsel iletişim tasarımı bağlamında ele alınmış, yeni gerçeklik kavramı ile uygulama alanları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arttırılmış Gerçeklik, Arayüz Tabanlı İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Gerçeklik


THE NEW REALITY LEAKING FROM THE SCREEN INTO THE EVERYDAY LIFE: AUGMENTED REALITY
 
Throughout the history of civilization the computer technologies have been the fastest one among the technologies in getting on with daily life. The computer and the internet have succeeded to reach general users and caused fundamental changes in social, economical, cultural and political areas. The new media technologies as more complex when you compare with the writing, reach the user along with visual communication design that is, graphical design. The complicated background of these technologies has been comprehended by virtue of interfaces and icons which designed with reference to the signs of the physical world. As in the case of the invention of the writing, all these conversions also changed both the people’s perception of the world and people’s perception of the reality. While the television and the radio have been holding their ground in the history of civilization for one century and the press for 500 years, internet as the most common technology of the new media has been opened to the public usage and reached to the twenty billion people in 20 years. In the course of the history of the civilization every technology has reshaped the social, economical, political and cultural life. The age of digital culture which comes along the new media has changed the people’s perception of the world. In this work, the concept of augmented reality as a part of daily life along with the new media today, has been discussed in the context of visual communication design which ensures the transmits to the user. In addition the application areas of the concept of augmented reality together with the new reality have been examined.

Keywords: Augmented Reality, Interface- Based Communication, Visual Communication Design, New Reality


Detay

İÇERİK