Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Din

Abdulcebbar KAVAK
BİTLİS KÜFREVİ TEKKESİNİN AĞRI'DAKİ TEMSİLCİLERİ VE ŞEHRİN İLMÎ VE MANEVÎ HAYATINA TESİRLERİ
 
Öz Anadolu’da medrese ve tekkeleriyle ilim, ahlak ve maneviyatı toplumsal alanda en yoğun hisseden şehirlerden biri Bitlis’tir. Tasavvufun kurumsallaşmasıyla beraber pek çok tarikat mensubu Bitlis’te faaliyet yürütmüştür. On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında ise Nakşibendiyye tarikatına ait medrese ve tekkeler, Bitlis’in toplumsal yapısına yeniden dinamizm kazandırmıştır. Bunlardan biri olan Küfrevî Tekkesi’nin faaliyetleri Bitlis şehrinin sınırlarını aşarak Ağrı ve çevresini de etkilemiştir. Ağrı’da Küfrevî Tekkesi mensupları müderris kimlikleriyle ilim ve tedrisatla uğraşırken, mutasavvıf kimlikleriyle de İslam ahlak ve maneviyatının yaygınlaşmasına ve toplumsal birlik ve beraberliğe öncülük etmişlerdir. Bu makalede Bitlis Küfrevî Tekkesi’nin sahip olduğu ilmî gelenek ve manevî misyonu Ağrı’da temsil eden şahsiyetleri ve bunların toplumsal hayata tesirlerinden bahsedeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Küfrevî Tekkesi, Bitlis, Ağrı, Küfrevî Şeyhleri


THE REPRESENTATIVES OF BITLIS KUFREVI LODGE IN AĞRI AND THEIR INFLUENCE ON THE SCIENTIFIC AND SPIRITUAL LIFE OF THE CITY
 
Abstract Bitlis is one of the cities in Anatolia featuring the most intense social, moral and spiritual aspects of madrasa and dervish lodges. Along with the institutionalization of Sufism, many members of the lodges did activities in Bitlis. In the first half of the nineteenth century, the madrasah and lodges of the Naqshbandiyya sect brought back dynamism to the social structure of Bitlis. The activities of the Kufrevî Lodge, one of them, has also affected Ağrı and its surroundings by crossing the borders of the city of Bitlis. While the members of Kufrevi Lodge in Ağrı dealt with science and education with their identity as müderris, they pioneered the spread of Islamic morality and spirituality and social unity and solidarity with their Sufi identity. In this article, we are going to talk about the personalities and their effects on social life that represent the scientific tradition and spiritual mission of Bitlis Kufrevî Lodge in Ağrı.

Keywords: Kufrawi Lodge, Bitlis, Ağrı, Sheikhs of Kufrawî


Detay

İÇERİK