Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Maliye

Özalp KILIÇ
TÜRKİYE'DE VERGİ ADALETİ
 
Vergi adaleti, üzerinde en çok tartışılan kavramlardan biridir. Vergi adaletinin temel amacı, vergi yükünün bireyler arasında eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda mali güç yaklaşımından yararlanılmaktadır. Vergi adaletinin bir takım araçları da bulunmaktadır. Bunlar; en az geçim indirimi, artan oranlı tarifeler, ayırma ilkesi, muafiyetler ve istisnalardır. Türkiye’de mali güç yaklaşımı vergilemede adaletin ve eşitliğin en temel göstergesidir. Nitekim Anayasanın 73. maddesi de mali güç yaklaşımını benimsemiştir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de mali güç anlayışı doğrultusunda vergilemede adaletin ne derece sağlandığını tespit etmektir. Ancak, Türkiye’de her ne kadar Anayasanın adalet ölçüsü mali güç olsa da, 2006-2016 yılları arasında vergi yapısı incelendiğinde vergilemede adaleti sağlamada mali güç yaklaşımının dikkate alınmadığı görülmektedir. Bu bağlamda Türk vergi yapısının vergi adaletini sağlayamadığı söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Adaleti, Adalet İlkesi, Eşitlik İlkesi, Mali Güç, Türk Vergi Yapısının Değerlendirilmesi


TAX JUSTICE IN TURKEY
 
The term of tax justice has been always discussed. The main aim of the tax justice is distributing the tax onto individuals in the fairest way. To achieve this, the term of financial strength is being used. There also exists several tools that ensures tax justice such as minimum living allowance, progressive taxes, the principle of differentiation, exemptions and exceptions. The financial strength is also a key measurement in the taxation of Turkey for its justice and equity so that the 73rd article of Turkish constitution states the financial strength is a tool for ensuring equality and tax justice. In spite of this fact, we concluded that the financial strength has not been taken into account probably to ensure justice tax in the period of 2006-2016 and Turkish tax structure was not able to provide this justice.

Keywords: Tax Justice, Justice Principle, Equality Principle, Financial Strength, Evaluation of Turkish Tax Structure


Detay

İÇERİK