Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İşletme

Edip ÖRÜCÜ, Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILAMALARININ İNCELENMESİ: GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİNDE BİR UYGULAMA
 
Örgütsel bağlılık kavramı çalışanın çalıştığı işletmeye karşı duyduğu sevgi, saygı ve sadakat duygusunu tanımlayan psikolojik bir durumdur. Bu amaçla bu çalışmada çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri incelenerek, örgütsel bağlılık algılarının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla anket formunun birinci bölümünde çalışanların demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik sorular yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere 3 alt boyuttan ve toplam yirmi dört (24) maddeden oluşmaktadır. Cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde betimsel istatistikler, yüzde, frekans, standart sapma, ortalama ve güvenilirlik analizlerinden yararlanılmıştır. Son olarak çalışanların örgütüne yönelik örgütsel bağlılık algılamalarının demografik özelliklerine göre değişip değişmediğine ilişkin verilerin analizinde t testi ve tekyönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Parametrik testleri analiz etmeden önce verilerin normal dağılıma uyup uymadığı kontrol edilmiş ve daha sonra veriler analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, demografik değişkenler açısından cinsiyet, medeni durum, yaş ile örgütsel bağlılık arasında istatistiksel olarak herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Ancak örgütsel bağlılığın boyutlarından biri olan duygusal bağlılık ile uyruk, eğitim durumu, çalışılan bölüm ve aylık gelir arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Türk asıllı çalışanların Güney Afrikalı çalışanlara nazaran; Üniversite mezunu olanların lise mezunlarına nazaran; idari bölümde çalışanların konfeksiyon bölümünde çalışanlara nazaran; geliri 4501 Rand ve üstü olanların geliri 2500 Rand ve altı olanlara nazaran duygusal bağlılığı daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık, Tekstil Sektörü.


AN ANALYSIS OF THE EMPLOYEES’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT PERCEPTIONS: AN APPLICATION IN SOUTH AFRICAN REPUBLIC
 
Organizational commitment is a psychological condition which defines the affection, respect and loyalty senses of employees for their organizations. For this purpose, organizational commitment levels of the employees were analyzed. Also it was determined whether organizational commitment levels differ with regard to the demographical variables. Survey method was used in the research process. For this purpose, in the first section of the survey form, there are questions determining the demographical features of the participants. In the second part of the survey form, “Organization Commitment Scale” was used. The scale has three subscales including affective commitment, continuance commitment and normative commitment and there are twenty four (24) items measuring the responses of the participants in terms of Likert 5 scale type (1 = strongly disagree, 5 = strongly agree). For the assessment of the research data, descriptive statistics, frequency, percentage, means, standard deviation, and reliability results were used. Also, whether employees’ organizational commitment perceptions for their organizations change in terms of demographical variables or not were analyzed via t-test and analysis of variance. The data were analyzed whether they conform to the normal distribution before analyzing parametric tests. The results show that there is no difference between demographical variables such as gender, age, marital status and organizational commitment. However, there are statistically meaningful difference between affective commitment which is one of the subscales of organizational commitment concept and education level, division and monthly income. That is, when organization commitment is compared, it is seen that Turkish workers in comparison with South African workers; high school graduates in comparison with bachelors; the ones working in administrative departments in comparison with the ones working in apparel divisions and having more than 4500 Rand in comparison with having less than 2500 Rand have more organizational commitment.

Keywords: Organization Commitment, Affective Commitment, Continuance Commitment, Normative Commitment, Textile Industry.


Detay

İÇERİK