OTFRIED PREUßLER’İN “DIE KLEINE HEXE” ADLI MASALININ AHLÂKİ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Burcu ÖZTÜRK


Öz

Otfried Preußler Alman çocuk yazını için önemli olan yazarlardan bir tanesidir. Eserleri dünya çapında elli milyondan fazla çoğaltılmış ve elli beş dile çevrilmiştir.Bu çalışmanın amacı çocuk yazınında önemli yere sahip olan Otfried Preußler’in “Die Kleine Hexe”(1957) (Küçük Cadı) adlı masalında iletmek istediği ahlâki değerleri tespit etmek; bu masalın değerler eğitiminde ne denli öneme sahip olduğunu belirlemek; bu masalın çocukların yaşamına yön verme açısından kaynaklık teşkil edip etmeyeceğini ortaya koymaktır.İlk olarak masalların genel özellikleri, işlevleri ve masallarda olması gereken özelliklerden bahsedilmiştir. Daha sonra değerlerin özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi verilmiştir. Verilen bilgilerden sonra çalışmanın odak noktası olan, Otfried Preußler tarafından kaleme alınan ve 1957 yılında yayımlanan “Die kleine Hexe” adlı masalda yer alan bölümler incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış, literatür taraması ve içerik analizi yapılmıştır. Değerler ile ilgili iletilerin masalda nasıl verildiği ve değerlerin nasıl işlendiği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen değerler şunlardır: Çalışkanlık, sevgi, genel ahlâki kurallara uyma, yardımseverlik, doğru söylemek ve iyilik. Elde edilen bulgular sonucunda incelenen bu masalın değerler eğitimine kaynaklık edip etmeyeceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Değerler, değerler eğitimi

Kaynakça

  • Birincil Kaynaklar Preußler, O. (1999),Die kleine Hexe. Stuttgart: Thienemann. Preußler, O. (2013),Küçük Cadı. (Çev. Murat Batmankaya) İstanbul: Çizmeli Kedi. İkincil Kaynaklar Akarsu,B. (1988),Felsefe Sözlüğü, 4. Baskı, İstanbul: İnkılap Kitabevi. Asutay,H. (2013),“Çocuk Yazınının Fantastik Dünyası: Masallar”,Turkish Studies – International Periodical For The Languages and History of Turkish or Turkic,(s. 265-278). Avcı, N. (2007),Toplumsal Değerler ve Gençlik, Ankara: Siyasal Kitabevi. Develioğlu, F. (2006),Osmanlıca-Türkçe Sözlük, (23.Baskı), Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları. Güleryüz, H. (2003),Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, (2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Günay, U. (1998),“Masal” (3. Baskı), Türk Dünyası El Kitabı(s. 425-438), 3. Cilt. I Sayı. A. 31/ I. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. Güventürk, F. (2017),İnsan ve Temel Değerler: İnsanı İnsan Yapan Değerler. İzmir: Birleşik Matbaacılık. Güzel,A.,Torun, A. (2010),Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (6. Baskı), Ankara: Akçağ Yayınları. Hökelekli, H. (2011),Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları. Kıbrıs, İ. (2010),Çocuk Edebiyatı (4. Baskı), Ankara: Kök Yayıncılık. Kuçuradi, İ. (1986),Etik, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yay. Kurnaz, C. (2004),Eski Türk Edebiyatı, Ankara: Gazi Kitabevi. Lang, B. (2008),Hexen in der gegenwärtigen Kinder- und Jugendliteratur: Spanien und Deutschland im Vergleich. Saarbrücken: VDM Verlag. Oğuzkan, A. F. (2013),Çocuk Edebiyatı(10. Baskı),Ankara: Anı Yayıncılık. Petzold, D. (1981),Das englische Kunstmärchen im neunzehnten Jahrhundert, Tübingen: Max Niemeyer Verlag. Roussesau, J. J. (2013),Emile Ya da Çocuk Eğitimi Üzerine. (2. Baskı). (Çev.M. Baştürk ve Y. Kızılçim). Ankara: Kilit Yayınları. Silah, M. (2000), Sosyal Psikoloji (Davranış Bilimi), Ankara: Gazi Kitabevi. Toz,H. (2013),“Çocuk Edebiyatı Tarihi”, İçerisinde,Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı (s. 227-252),(Edt. Ö. Yılar ve L. Turan), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Türk Dil Kurumu. (2011),Türkçe Sözlük, (11. Baskı), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ungan, S., Arıcı, A. F. ve Şimşek, T. (2011), “Çocuk Edebiyatının Kaynakları”,(Edt. T. Şimşek), (s. 159-214).Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı, Ankara: Grafiker Yayınları. Yalçın, A., Aytaş, G. (2014),Çocuk Edebiyatı(7. Baskı), Ankara: Akçağ Yayınları. Yaman, E. (2014),Değerler Eğitimi, Eğitimde Yeni Ufuklar(3. Baskı), Ankara: Akçağ Yayınları.

Kaynak Göster

APA – ÖZTÜRK, B . (2020). OTFRIED PREUßLER’İN “DIE KLEINE HEXE” ADLI MASALININ AHLÂKİ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , () , 67-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/54664/745901