PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ALFA VE STANDART SAPMA DEĞİŞKENLERİYLE MODEL ÖNERMESİ

Oktay ÖZKAN , Recep ÇAKAR


Öz

Modern portföy anlayışıyla birlikte portföy yönetiminin temeli, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi kurarak portföy yönetimini gerçekleştirmek olmuştur. Bu anlayışa dayalı olarak çalışmada, H. Markowitz, W. Sharpe, Edwin J. Elton ve Martin J. Gruber, J. Treynor, M. Jensen, Smith, V. Keith ve Tito, A. Dennis tarafından geliştirilen portföy optimizasyonu ve değerlendirme modellerine yönelik eleştiriler yapılarak, portföy oluşturma ve portföy performansı değerlendirme modeli önermesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca, ortalama-varyans ve tek endeks modelleri ile oluşturulan optimum portföylerin, daha az parametre kullanarak oluşturulabilmesini sağlayan model önermesi de gerçekleştirilmiştir. Model önerilerinde, hisse senedi ile Pazar endeksi günlük getiri oranları arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon analizi yapılarak ulaşılan Alfa değeri ve hisse senedi getiri oranları arasındaki farklılaşmayı gösteren Standart Sapma değişkenleri kullanılmıştır. Oluşturulan modeller; dünya üzerindeki üç kıtayı temsilen, her kıta da en çok işlem hacmine sahip ülkelerde bulunan sekiz adet Pazar endeksine ait veriler kullanılarak test edilmiş ve modellerin geçerliliği ispat edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Algılanan örgütsel destek, iş tatmini

Kaynakça

  • Alexander, J. G. &Baptista, M. A. (2010). Active portfoliomanagementwith benchmarking: A frontierbased on alpha. Journal of Banking& Finance, 34, 2185-2197. Blume, E. M. (1984). Theuse of alphastoimproveperformance. TheJournal of Portfolio Management, 11, 86-92. Bossaerts, P. &Yang, W. (2015). Using alphatogeneratealpha. (WorkingPaper). Chen, P.,Jiang, G. J. &Zhu, X. K. (2009). Fund of funds, portablealpha, andportfoliooptimization. TheJournal of Portfolio Management, 35(3), 79-92. Dybvig, H. P. &Ross, A. S. (1985). Theanalytics of performancemeasurementusing a securitymarket line. TheJournal of Finance, 40, 401–416. Elton, J. E.,&Gruber, J. M. (1973). Estimatingthedependencestructure of shareprices-implicationsforportfolioselection. TheJournal of Finance, 28(5), 1203-1232. Elton, J. E.,Gruber, J. M., &Padberg, W. M. (1976). Simple criteriaforoptimalportfolioselection. TheJournal of Finance, 31(5), 1341:1357. Ferson, E. W. & Lin, J. (2014). Alpha andperformancemeasurement: Theeffect of investorheterogeneity. Journal of Finance, 69(4), 1565–1596. Jensen, C. M. (1968). Theperformance of mutualfunds in theperiod 1945-1964. Journal of Finance, 23(2), 389-416. Jensen, C. M. (1969). Risk, pricing of capitalassets, andtheevaluation of investmentportfolios. TheJournal of Business, 42(2), 167-247. Levy, M. &Roll, R. (2016). Seekingalpha? It’s a badguidelineforportfoliooptimization. TheJournal of Portfolio Management. Special QES Issue, 42(5), 67-78. Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. TheJournal of Finance, 7(1), 77-91. Markowitz, H. (1955). Theoptimization of a quadraticfunctionsubjecttolinearconstraints. Naval ResearchLogisticsQuarterly, 3, 111-133. Mutugetta, A. &Hart, R. (2012). Portfolio performance: A scenarioanalysis of portfoliooptimization&alphainvestigation. Journal of Applied Financial Research, 2, 9-29. Sharpe, W. F., Alexander, G. J. &Bailey, J. V. (1999). Investments. United States of America: PrenticeHall Publisher. Sharpe, F. W. (1963). A simplified model forportfolioanalysis. Management Science, 9(2), 277-293. Sharpe, F. W. (1966). Mutualfundperformance. TheJournal of Business, 139(1), 119-138. Smith, V. K. &Tito, A. D. (1969). Risk-Return measures of ex-post portfolioperformance. Journal of Financial andQuantitative Analysis, 4(4), 449-471. Treynor, L. J. (1965). How to rate management of investmentfunds. Harvard Business Review, 43(1), 63-75. Yen, M. F. S.,Hsu, L. Y. &Hsiao, L. Y. (2015). Can hedgefundelitesconsistentlybeatthebenchmark? A study of portfoliooptimization. Asia Pacific ManagementReview, 20, 275-284. İnternet Kaynakları https://www.investing.com (Erişim Tarihi: 13.02.2018).

Kaynak Göster

APA – ÖZKAN, O , ÇAKAR, R . (2020). PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ALFA VE STANDART SAPMA DEĞİŞKENLERİYLE MODEL ÖNERMESİ. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , () , 37-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/54664/746356